EASY SPRING IN TAIWAN 1040px

เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม

  • นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู วัดเหวินหวู่
  • ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดซื่อหลิน ตลาดซีเหมินติง
  • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทราซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คซึ่งเป็นแหล่งรวมประวัติของนายพล เจียงไคเช็ค
  • อุทยานเย่หลิ่วจุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว
  • Free Wi-Fi on Bus

ไต้หวัน – ไทจง 5วัน4คืน – VZO1

VZ01 TAIWAN TAICHUNG 5D4N ซุปตาร์ ฟินนาเล่ JUL-SEP'17_เริ่มต้น 19,900TAIWAN TAICHUNG 5D4N / THAI VIETJET AIR (VZ)

ซุปตาร์ ฟินนาเล่ กรกฎาคม-กันยายน 2560 

เที่ยวชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
สัมผัสบรรยากาศสวิสเซอร์แลนด์ ไต้หวัน ณ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
ถ่ายรูปตึกสูงระฟ้าตึกไทเป 101, ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดกลางคืน…ตลาดซีเหมินติง , ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
พิเศษ !!! รับ SIM NET ฟรีท่านละ 1 อัน ใช้ได้นานสูงสุด 5 วัน