รายละเอียดการเตรียมตัวเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้

ข้อความสำคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียดIMG_1835

ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทำให้ลูกค้า

ต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับและรวมถึงค่าบริการ

อื่นๆ ที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ

ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยใน

เที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็นผู้พิจารณา ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้าเมืองเรียกสัมภาษณ์นั้น ขึ้นอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริษัททัวร์ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วนนี้ได้ **

** ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน **

** ห้ามนำอาหารสดเข้าประเทศเกาหลีใต้ทุกชนิด มีโทษปรับหากฝ่าฝืน **

เจ้าหน้าที่ของบริษัททำการเช็ครายชื่อ และติดป้ายผูกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการช่วยโหลดกระเป๋า โปรดรอให้เจ้าหน้าที่โหลดกระเป๋าให้เรียบร้อยก่อนเข้าไปข้างใน

สนามบินสุวรรณภูมิไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง โปรดกรุณาตรงต่อเวลานะครับ (หมายเหตุในกรณีที่กระเป๋าของท่านมีของต้องสงสัยท่านจะได้รับการติดต่อที่ประตูก่อนขึ้นเครื่องบิน)

หมายเหตุ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ได้มีการประกาศ ห้ามนำ ของเหลวและเจลทุกชนิดขึ้นเครื่อง ไม่ว่าจะเป็น น้ำ , ยาสระผม , น้ำหอม เป็นต้น ดังนั้นถ้ามีของเหลวและเจลอยู่ในกระเป๋าของท่าน

กรุณานำโหลดลงใต้ท้องเครื่องด้วย ** แบตเตอรี่ , แบตสำรอง หรือ พาวเวอร์แบงค์ จะต้องนำติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น **

imageก่อนวันเดินทาง

แลกเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ควรให้เบอร์ที่สามารถติดต่อท่านระหว่างทัวร์ได้กรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ หากท่าน

มีโรคประจำตัวหรือทานอาหารบางประเภทไม่ได้หรือมีข้อจำกัดทางสรีระร่างกายหรือจะมีการแยกตัวหรือญาติมาพบ ควรแจ้ง

ให้ผู้จัดทราบล่วงหน้า

วันเดินทาง

ก่อนออกจากบ้าน กระเป๋าทุกใบควรผูกป้ายชื่อกระเป๋า (ทางผู้จัดจะจัดทำสำรองไว้ให้) และใส่กุญแจให้เรียบร้อย ส่วนกระ

เป๋าสตางค์/เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องประดับ/หนังสือเดินทาง/บัตรเครดิต/เอกสารสำคัญ/กล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอ/

ยาประจำตัว ติดตัวเสมอ ของเหลวนำขึ้นเครื่องทุกประเทศ ด้านคณะกรรมการการบินพลเรือน (ซีเอเอซี) เพื่อให้สอดคล้องกับ

มาตรการการรักษาความปลอดภัยสากล ได้ออกกฎใหม่สำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ ระบุของเหลวทั้งหมดที่นำใส่

กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่

screening_before_boardingโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วยความสามารถบรรจุมากสุด 1 ลิตร โดยผู้โดยสารแต่ละคนจะได้รับอนุญาต ให้นำถุงขึ้นไป

เพียงใบเดียวเท่านั้น  สำหรับผู้โดยสารผู้หญิง ครีมล้างหน้า ลิปกลอสอย่างเหลว น้ำหอม และมาสคาร่า ล้วนจัดเป็นของเหลว

ด้วย อย่างไรก็ตามของเหลวประเภทนมและอาหารของทารก (ในกรณีที่มีทารกอยู่ด้วย) และยาตามใบสั่งแพทย์ จะได้รับการ

ยกเว้นให้นำขึ้นเครื่องได้อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบจำกัดของเหลวนำขึ้นเครื่องนี้ จะไม่กระทบต่อการช็อปปิ้งซื้อสินค้าปลอด

ภาษีของลูกค้าแต่ผู้ซื้อจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานและ ไม่ควรเปิดแพคเกจออก

สนามบินสุวรรณภูมิ

ลูกค้าทุกท่านจะต้องมารับเอกสารพร้อมฟังคำชี้แจงต่างๆ  และฝากกระเป๋าให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวลูกค้า

เองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน  ของมีคมและวัตถุระเบิดทุกชนิด เช่น มีดกรรไกร ถ่าน ไฟเช็ค เจล จะ

ต้องฝากกับกระเป๋าใหญ่ไปกับใต้ท้องเครื่องบิน  เพิ่มเติมโรงแรมทั่วไปของเกาหลีระดับเฟิร์สคลาสถึงเดอร์ลักซ์คลาส จะไม่มี

พนักงานกระเป๋าคอยบริการ

ศุลกากร

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้อนุญาตให้ซื้อเหล้าได้ 1 ลิตร บุหรี่ 2 คอนตัน เข้า-ออกประเทศ

ขั้นตอนเมื่อถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับซองเอกสารจากเจ้าหน้าที่ กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในช่องที่ไฮไลท์ไว้ให้ พร้อมเซ็นต์ชื่อ ตรงเครื่องหมาย X (ลายเซ็นต์จะต้องเหมือนกับหนังสือเดินทาง) ภายในซองประกอบไปด้วย
 • Thai Immigration Bureau เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย บัตรขาเข้า/บัตรขาออก
 • Republic of Korea Immigration Service เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ บัตรขาเข้า
 • Korea Customs e-Clearance system เอกสารศุลกากรเกาหลี
 • Korea Health Questionnaire เอกสารสอบถามด้านสุขภาพ
 • รับตั๋วที่นั่งบนเครื่องบินจากหัวหน้าทัวร์

รายละเอียดของตั๋วเครื่องบินจะแสดง ชื่อ, นามสกุล, Flight Details, ประตูขึ้นเครื่อง, เวลาที่ท่านจะต้อง มาที่ประตูขึ้นเครื่อง หมายเหตุ: เพื่อความถูกต้องควรตรวจสอบและเช็ครายละเอียด Flight Details จากจอของ สนามบินอีกครั้ง

• จากนั้นนำกระเป๋าเดินทางของท่าน พร้อมหนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบิน ไปที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน (โดยสารการบินกำหนดให้เจ้าของกระเป๋ายื่น และแสดงความเป็นเจ้าของด้วยตัวเองเท่านั้น) เพื่อทำการ เช็คอิน และโหลดกระเป๋า โดยต้องรอรับตั๋วเครื่องบิน และหนังสือเดินทางจากเจ้าหน้าที่ของสายการบินคืน

หมายเหตุ: สายการบินได้กำหนดน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ ห้ามเกิน 20 กิโลกรัม และใบเล็กที่หิ้วขึ้นเครื่อง ห้ามหนักเกิน 7 กิโลกรัม หากน้ำหนักเกินจะต้องชำระเงินส่วนต่าง ตามอัตราของสายการบินนั้นๆ

 • ขั้นตอนการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกไปยังต่างประเทศ
 • เข้าแถวช่องหนังสือเดินทางไทย

• แสดงหนังสือเดินทาง พร้อม Thai Immigration Bureau (เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย บัตรขาเข้า/บัตรขาออก) ให้เจ้าหน้าที่

 • ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนถึงประตู (Gate)
 • เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกเรียบร้อย ท่านสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีได้ตามอัธยาศัย โดยต้องตรวจสอบเวลาจากตั๋วเครื่องบินหรือจากจอของสนามบินเพื่อให้ทันขึ้นเครื่อง

สนามบินนานาชาติอินชอนทัวร์เกาหลี ผ่านด่านตม.

**สำคัญมากโปรดอ่านสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ**

ขั้นตอนการเข้าประเทศเกาหลี เมื่อเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน เตรียมหนังสือเดินทาง และเอกสารที่ทางบริษัท จัดไว้ให้ โดยผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • ด่านสุขภาพ ยื่นเอกสารสอบถามด้านสุขภาพ (Korea Health Questionnaire )
 • ด่านตรวจคนเข้าเมือง เข้าแถวช่อง Foreigner (สำหรับชาวต่างประเทศ) พร้อมยื่น Passport และ เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้(Republic of Korea Immigration Service) จากนั้นรับเล่ม Passport กลับมา

หมายเหตุ: เตรียมเอกสารเข้าเมืองและอื่นๆให้พร้อม เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีใต้จะพิจารณาให้เฉพาะผู้เดินทางที่ท่องเที่ยวหรือทำธุรกิจโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าออกนอกเมืองได้ โดยอาจจะพิจารณาหลักฐานการทำงาน เช่น นามบัตร บัตรพนักงาน จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หลักฐานการเงิน เช่น เงินสดสกุลยูเอสดอลลาร์หรือสกุลเงินวอน  บัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express,Dinners Club หรือ Master Card ต้องนำติดตัวไปด้วย เป็นต้น ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษา (ฉบับจริง) และควรเดินทางกับผู้ปกครอง

นอกจากนี้ ควรเตรียมการแต่งกายที่สุภาพเหมาะสมสำหรับหนังสือเดินทางใหม่ ควรนำหนังสือเดินทางเก่าไปด้วย

* หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานยังสงสัยในความสุจริตของท่าน ท่านอาจถูกปฏิเสธการให้เข้าประเทศเกาหลีใต้ (อ่านใบประกาศสำหรับการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้และโปรแกรมการเดินทางที่ท่านเลือกซื้อ)

ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว ควรต่อแถวเดียวกัน และไม่ให้บุคคลอื่นมาคั่นกลาง หัวหน้าทัวร์ของทางบริษัทฯ จะคอยดูแล และอำนวยความสะดวกเมื่อท่านเกิดปัญหา หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ตรวจเช็คจากจอของสนามบินว่าเที่ยวบินที่เดินทางมานั้น สามารถรับกระเป๋าเดินทางได้ที่สายพานช่องใด จากนั้นเดินลงบันไดเลื่อนไปอีกหนึ่งชั้น เพื่อไปรอรับกระเป๋าเดินทางของท่าน

 • ด่านศุลกากร เดินเข้าช่องสีเขียว ยื่นเอกสารศุลกากรเกาหลี (Korea Customs e-Clearance system) เพื่อแสดงว่าไม่มีสิ่งของต้องห้ามนำเข้าประเทศ จากนั้นเดินออกมารวมกลุ่มกันด้านนอก ให้ท่านสังเกต ป้ายชื่อบริษัทฯ หรือ ป้ายชื่อคณะ

เวลาที่แตกต่าง

เกาหลีเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง

ภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศ

ประเทศเกาหลีใต้ตั้งอยู่ ละติจูดที่ 33 – 39 องศาเหนือ และลองติจูดที่ 125 – 131 องศาตะวันออก มีพื้นที่ทั้งหมด 99,208 ตารางกิโลเมตร รวมพี้นที่ของน้ำ (ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ แม่น้ำ) ที่อยู่ภายในดินแดนนั้นด้วย 70 เปอร์เซ็นต์ของประเทศเป็นภูเขา ขนาดเนื้อที่ของประเทศใหญ่เป็นอันดับที่ 108 ของโลก

เกาหลีใต้เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมทางใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ มีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไว้ ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ล่อแหลมนี้เอง ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์จึงพบว่า ประเทศเกาหลีเคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศญี่ปุ่น(ค.ศ. 1910) จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2(ค.ศ.1945) คาบสมุทรเกาหลีได้ถูกแบ่งแยกเป็นสองส่วน คือ ตอนเหนือเป็นของสาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนเกาหลี(เกาหลีเหนือ) และตอนใต้เป็นของสาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้)

เมืองหลวง
เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ คือ กรุงโซล จัดเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีจำนวนประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดของประเทศ

ประชากร
เกาหลีใต้มีจำนวนประชากร 48,482,000 คน มากเป็นอันดับที่ 26 ของโลก ซึ่งข้อมูลนี้สำรวจโดย United States Census Bureau ประจำปี 2550 (ค.ศ. 2007) แทบจะไม่มีชนชาติอื่นนอกจากคนเกาหลีเอง แต่ก็มีชาวจีนประมาณ 3 หมื่นคน ซึ่งอยู่ตามเขตเมืองหลวงมาช้านานแล้ว และยังมีชาวฟิลิปปินส์อีก 72,000 คน

ภูมิอากาศ
ประเทศเกาหลีใต้มีสภาพอากาศอยู่ในเขตอบอุ่น และมีฤดูกาลหรือในภาษาเกาหลีที่เรียกว่า “คเยจอล” ทั้งหมด 4 ฤดู ได้แก่

ฤดูหนาว (Winter) – คยออุล

ช่วงเวลา ธันวาคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ย -5 องศาเซลเซียส และอาจต่ำสุดถึง – 20 องศาเซลเซียส ในช่วงที่หนาวจัดสภาพอากาศ อากาศหนาวเย็นและแห้ง บางครั้งมีฝน

หรือหิมะตกและจะมีช่วงวันที่อากาศหนาวจัดสลับกับวันที่อากาศอุ่นสบาย 3 -4 วัน

g3383

ที่เกาหลีฤดูหนาวถือว่าหนาวจัด เพราะมีหิมะปกคลุมกันแทบทั้งประเทศ อุณหภูมิจะติดลบถึง -10 องศา

เซลเซียส ถ้าจะไปเที่ยวเกาหลีช่วงนี้ เสื้อผ้า เครื่องกันหนาวเตรียมให้พร้อม และเป็นช่วงที่เล่นหิมะหรือสกี

รีสอร์ท บนยอดเขาต่างๆจะถูกหิมะปกคลุมเอาไว้ ทำให้ทั้งเมืองนั้นขาวโพลนแต่การดำเนินชีวิตก็คงดำเนิน

ไปตามปกติ เพราะภายในบ้านเรือน ห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า อาคารสถานที่ต่างก็มีเครื่องทำความร้อนหรือ

ฮีตเตอร์ เปิดให้ความอบอุ่นพื้นห้องพักในบ้านหรือโรงแรมที่พัก พื้นก็จะอุ่นตลอดเวลา ทำให้ไม่ลำบากใน

การเดินทางท่องเที่ยว

ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) – พม

ช่วงเวลา มีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ย 6 -16 องศาเซลเซียสสภาพอากาศ ปลายเดือน

มีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน ต้นไม้จะผลิใบสะพรั่งเต็มต้น ช่วงกลางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม แสงแดด

สดใสตลอดทั้งวัน


g3395ฤดูร้อน (Summer) – ยอรึม

ช่วงเวลา มิถุนายน – สิงหาคม อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส และอาจถึง 35 – 38 องศา

เซลเซียส ในช่วงที่ร้อนจัดสภาพอากาศ อากาศร้อน และมีฝนตกบ้าง ต้นไม้เขียวชะอุ่ม ฤดูมรสุมจะเริ่มขึ้น

ในปลายเดือนมิถุนายน จนถึงช่วงกลางหรือปลายเดือนกรกฎาคม และในเดือนสิงหาคมอากาศจะร้อนจัด

และชื้นมาก

ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn/Fall) – คาอึล

ช่วงเวลา กันยายน – พฤศจิกายน อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ย 5-25 องศาเซลเซียส สภาพอากาศ อากาศ

สดชื่น ท้องฟ้าโปร่ง เป็นสีคราม และในเดือนตุลาคมทั่วประเทศจะมีสีสันสดใสด้วยใบไม้ ที่เปลี่ยนเป็นสี

ทองและสีแดงเต็มต้น ถือเป็นช่วงที่เหมาะกับการท่องเที่ยวมากที่สุด

กระแสไฟฟ้า

110 หรือ 220โวลล์ หัวกลมโตเหมือนปลั๊กเตารีด ก่อนเสียบตรวจสอบดูให้แน่ชัดก่อนเพื่อความปลอดภัย

กรุณาเตรียมซื้อที่แปลงไฟฟ้าจากเมืองไทยไปด้วยเลยนะครับ ที่เกาหลีมีให้ยืมที่โรงแรมบางแห่ง

เงินตราCurrency-rok

สกุลเงิน “วอน”  โดยเขียนด้วยตัวอักษรโรมัน ” W” ธนบัตรมีราคา 1000, 5000, 10000 ,

50000วอน เหรียญมีราคา 10, 50, 100, 500 วอน  สกุลเงินวอน ต่อ เงินดอลลาร์  =  USD 1 =

WON 1150  หรือ 35-37 บาท. ต่อ 1000 วอน บัตรเครดิตการ์ดสามารถนำไปใช้กับร้านค้าปลอด

ภาษีหรือร้านค้าหรือห้าง ยกเว้น ตลาดพื้นเมืองตามรายการ

ภาษา

ภาษาที่ใช้ทั่วไปคือภาษาเกาหลี  เรียกว่า  ฮันกึล

ห้องพัก

โทรทัศน์ในห้องพัก ถ้าอยู่ในกรุงโซลมักมีระบบ T.V. paid โดยทั่วไปแชมพู แปรงสีฟัน ที่โกนหนวด โรงแรมมักวางไว้นอกห้องน้ำหรือที่บนตู้เย็น หากผู้พักนำไปใช้จะต้องเสียค่าบริการ น้ำดื่มที่อยู่ในกาน้ำดื่มฟรี  หากต้องการน้ำร้อนให้โทรบอก Room Service หรือวานไกด์ช่วยขอ น้ำจากท่อประปาในห้องพักไม่ควรดื่ม ช่วงฤดูร้อนมีบริการแอร์หรือแอร์ลม ช่วงฤดูหนาวมีบริการฮีตเตอร์ ช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้ร่วงมักไม่มีบริการแอร์หรือฮีทเตอร์  ถ้าร้อนเกินไปสามารถเปิดหน้าต่างหรือช่องลมออกไปได้  น้ำดื่ม ขนมทานเล่น หรือบะหมี่สำเร็จรูป สามารถซื้อจากร้านซุปเปอร์ใกล้โรงแรม

โรงแรมต่างจังหวัดของเกาหลีไม่มีผ้าขนหนูผืนใหญ่/ยาสระผม/แปรงสีฟันยาสีฟัน ไว้บริการกรุณาเตรียมไปด้วย เพราะว่าส่วนใหญ่จะมีไว้ขายเท่านั้น

หมายเหตุ

น้ำดื่มที่ขายโดยทั่วไปในเกาหลี จะเป็นน้ำแร่ ประมาณขวดละ 600-1500 วอนแล้วแต่ยี่ห้อและขนาด  น้ำอัดลมหรือน้ำผลไม้โดยทั่วไป ประมาณ  700-1500 วอนแล้วแต่ยี่ห้อ ขนาดและส่วนผสม ห้องน้ำโดยทั่วไปจะบริการฟรี สามารถเข้าที่สาธารณะ ร้านค้าใกล้ลานจอดรถ โรงแรมและทั่วไปสินค้าที่น่าซื้อและถูกกว่า ผลิตภัณฑ์โสมทุกชนิด เครื่องสำอาง กระเป๋าแฟชั่น เครื่องหนัง เสื้อหนัง เสื้อผ้าสำเร็จรูป กิ๊ฟช้อป ของที่ระลึกพื้นเมือง ราเมงสำเร็จรูป ชาพื้นเมือง ขนมต่างๆ กิมจิรสและรูปแบบต่างๆ สาหร่ายแบบต่างๆ  ผลไม้ (ระวังการถูกจับปรับ) เป็นต้น


nz1iume3wkic0Doh44T-oอาหารเกาหลีโดยทั่วไป

มักจะเป็นอาหารทานเพื่อโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจัด และมักจะเป็นการทาน

แบบแบ่งปัน คือ 1 ชุดต่อ 4 ท่านและมีเครื่องเคียงแบบต่างๆ พร้อมข้าวสวยและน้ำซุป ไม่รวม

ค่าเครื่องดื่ม โดยทั่วไปน้ำอัดลมประมาณ 2000-4000 วอน ส่วนเหล้าเกาหลีพื้นเมืองหรือ

เบียร์เกาหลีประมาณ  4000-5500 วอน ข้อแนะนำ หากท่านมีปัญหาเรื่องอาหารกรุณาแจ้ง

ทางผู้จัดทราบล่วงหน้า อาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งพิเศษระหว่างรับประทาน กรุณาชำระ

เองเมื่อท่านสั่งเพิ่มในกรณีที่ท่านชอบอาหารรสจัด ท่านสามารถนำเครื่องปรุงไปเองได้


โทรศัพท์

ควรซื้อบัตร 5000 วอน หรือ 10000 วอน โทรจากตู้บัตรโทรศัพท์ซึ่งมีบริการเกือบทุกจุดที่ไปเที่ยวและพัก ถ้าโทร.จากห้องพักโรงแรมจะแพงกว่าปกติ 20-30%

การโทรศัพท์ด้วยเครื่องโทรศัพท์สาธารณะหรือโทรศัพท์โรงแรม หมุน 001 แพงสุด (ถูกรองลงมาหมุน 002 หรือ 008 หรือ 00700) -66 + รหัสจังหวัด ตัด 0 ข้างหน้าทิ้ง + เบอร์โทรศัพท์บ้าน  เช่น โทรเข้ากรุงเทพ หมุน 001-662-123-4567  โทรเข้าชลบุรี   หมุน 001-6638-123-456 โทรศัพท์เข้ามือถือ หมุน 001-661 หรือ 001-669 + เบอร์โทรศัพท์มือถือ  เช่น 001-661-123-4567 หรือ 001-669-123-4567

ข้อมูลโทรศัพท์ของ Cat Telecom ระบบ Thailand Direct

ผ่านโอเปอเรเตอร์คนไทย โดยกดเลขหมายจากเครื่องโทรศัพท์สาธารณะทั่วไปของประเทศเกาหลี  โทร. 00744661 ค่าใช้จ่ายนาทีละ 22 บาท  (หมายเหตุ   ค่าบริการต่อสายครั้งละ 100 บาท ถ้าต่อสายไม่ติด ไม่เสียค่าบริการ)

ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ โดยยืมเครื่องจากเจ้าของระบบที่ประเทศไทย

ระบบดีแทค จีเอสเอ็ม และโอเรียน ต้องทำการขอยืมเครื่องจากเครือข่ายที่เมืองไทยก่อนออกเดินทาง (เกาหลีใต้ใช้ระบบ CDMA เหมือนประเทศญี่ปุ่น) ทุกระบบจะต้องทำการเปิด International Roaming  โดยติดต่อเจ้าหน้าบริการลูกค้าเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีการ

ระบบ GSM โทร. 02-271-9000 ค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที  (โทรในประเทศ / โทรกลับไทย / รับเข้าจากไทย / SMS =  15 / 59 / 27 / 7)

ระบบ DTAC โทร. 02-202-7000 ค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที  (โทรในประเทศ / โทรกลับไทย / รับเข้าจากไทย / SMS =  15 / 58 / 28 / -)

ธรรมเนียมการทิป

เพื่อการขอบคุณในการให้บริการที่ดีแก่เด็กยกกระเป๋า คนขับรถ ไกด์ หรือ หัวหน้าทัวร์ ควรเตรียมเป็นธนบัตร (ท่านสามารถให้มากได้เท่าที่ท่านประทับใจ)  ***ค่าทิปไกด์ท่านละ 30,000 วอน*** (เก็บทิปตั้งแต่สนามบิน)

ในวันกลับ

กรุณาเตรียมพาสปอร์ต ให้กับไกด์ท้องถิ่น เพื่อทำการเช็คอินให้กับท่าน ลูกค้าทุกท่านจะต้องนำหนังสือเดินทางและบัตรที่นั่งมาโหลดสัมภาระของลูกค้าเองหรือครอบครัวเพื่อทำการส่งเข้ากระเป๋าเข้าใต้ท้องเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่สายการบินโดยตรง

ของฝากจากเกาหลี181176_1_1601235057

1.โสมเกาหลี(GINSENG)

ตำราทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์หยางของจีนกล่าวไว้ว่า โสม ที่มีคุณภาพดีที่สุดอยู่ในเกาหลี โสมเกาหลีจึงมีราคาสูงเป็นพิเศษ เพราะเป็นโสมบำรุงพลังวังชาดั่งยาทิพย์ เพาะปลูกได้ยากมากไม่เพียงแต่มันโตช้ามาก แต่พื้นที่ที่เคยใช้เพาะปลูกจะต้องถูกทิ้งไว้นานถึง 15 ปี หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์อาหารสมุนไพรต่างๆ เช่น ชาโสม ผงโสมยอดนิยมหรือ โสมสกัดเข้มข้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพ

การเลือกซื้อโสม ควรเลือกซื้อจากบริษัทผู้ผลิตที่มีคุณภาพรับรองอย่างถูกต้อง โสมแท้คุณภาพดีต้องมีรสชาติขม ชุ่มคอ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ควรเก็บไว้ในที่เย็น (ไม่ใช่เย็นจัด) ไม่ควรโดนแดด ความร้อนและความชื้นสูง เพราะจะเสียคุณค่าและอาจเกิดการเปลี่ยนสภาพของตัวโสมเอง รากของโสมที่นำมาผ่านขั้นตอนกรรมวิธีในการผลิตต่าง ๆ แล้วจะมีหลายประเภท เช่น ประเภทรากโสม รากโสมผสมน้ำผึ้ง โสมเป็นไซรับ โสมเป็นผง หรือโสมที่บรรจุเป็นแคปซูล

122.กิมจิ(KIMCHI)

กิมจิจัดว่าเป็นเครื่องเคียงประจำโต๊ะสำหรับอาหารเกาหลีทุกมื้อก็ว่าได้ คู่กับข้าวสวยร้อนๆ กิมจิเป็นอาหารประเภทหมักดอง ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหนึ่ง มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ มีส่วนของเครื่องปรุงที่ประกอบด้วย ผักต่างๆ ซอสมีรสเค็ม พริกแดงและกระเทียมผสมคลุกเคล้ากันอย่างดีจนมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น และประเพณีการปรุงของแต่ละภาค กิมจิ มีหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วย กิมจิน้ำ และกิมจิผักกาดขาว เป็นที่นิยมในฤดูใบไม้ผลิ กิมจิแตงกวาสอดไส้ และกิมจิยอดหัวไชเท้าอ่อน สำหรับฤดูร้อน ส่วนกิมจิหัวกะหล่ำ กิมจิหัวไชเท้า และ กิมจิอัลตาริ จะนิยมรับประทานในฤดูใบไม้ร่วง สำหรับ กิมจิ หลากหลายชนิดนั้นจะพบได้ในฤดูหนาว ซึ่งจะเก็บกักตุนไว้เรียกว่า กิมจัง

การเลือกซื้อกิมจิ  หากต้องการแบบสดและธรรมชาติ ควรซื้อกลับในวันที่กลับบ้านเพื่อการเก็บรักษาที่นานขึ้น เนื่องจากกิมจิจะเก็บไว้ในตู้เย็นไม่เกิน 2 เดือน หากเก็บในช่องน้ำแข็งของตู้เย็นจะมีอายุนานขึ้น ที่สำคัญควรชิมรสชาติว่าถูกใจหรือไม่

3.สาหร่ายหิน(DOLGIM)fc

“กิม” ในภาษาเกาหลี คือ สาหร่าย สาหร่ายเกาหลีถือว่าเป็นแหล่งแร่ธาตุที่สำคัญสำหรับผู้รักสุขภาพเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้น้ำและอากาศที่ทำให้เกิดมลภาวะอากาศเป็นพิษ ประเทศ เกาหลี ใต้มีสภาพภูมิประเทศ เป็นภูเขาถึงร้อยละ 70 จึงมีน้ำแร่ธรรมชาติอยู่ทั่วไปของประเทศ โดยเฉพาะในเขตทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ น้ำแร่เหล่านี้จะชำระแร่ธาตุต่างๆ ของดิน ลงไปยังทะเล สาหร่ายป่าธรรมชาติเหล่านี้จะได้รับสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆ เมื่อเรารับประทานสาหร่ายเราจะได้รับแร่ธาตุสารอาหารที่จะช่วยให้เลือดของเราเป็นด่างมากขึ้น สาหร่ายอบแห้งโดกิม เพราะต้องผ่านการอบด้วยน้ำมันงาที่บริสุทธิ์และเกลืออนามัยในอุณหภูมิที่ความร้อนสูง ถือว่าเป็นอาการสุดยอดชนิดหนึ่งเนื่องจากคุณค่าทางโภชนาการที่สูง เนื่องจากช่วยลดคลอเรสเตอรอล เป็นแหล่งวิตามินบี 5  และ บี 2 บี 1  และบีรวม รวมถึงแร่เหล็กซึ่งช่วยป้องกันโรคเบาหวานและโรคหัวใจ สำหรับใครก็ตามที่ทานสาหร่ายอบแห้งกรอบเพื่อสุขภาพนี้ ประมาณ 1 กิโลกรัม หมายถึงการบริโภคผักสดประมาณ 5 กิโลกรัม และสาหร่ายของเกาหลีมีความแตกต่างจากญี่ปุ่นในเรื่องของการผลิตที่ใช้น้ำมันงาและเกลือในการแต่งรส ส่วนญี่ปุ่นจะใช้ซอสในการแต่งรส

 การเลือกซื้อสาหร่าย ควรเลือกซื้อชนิดที่แห้งกรอบผ่านการอบและปรุงด้วยสารธรรมชาติบริสุทธิ์ของน้ำมันงาหรือเกลือเท่านั้น โดยไม่มีการปรุงแต่งหรือใช้สารกันบูด เพื่อการเก็บไว้บริโภคได้นานในประเทศที่มีอากาศร้อนอย่างประเทศไทย ควรฝากเพื่อนช่วยแนะนำเพราะเนื่องจากมีหลากหลายยี่ห้อ หลายคุณภาพ หลายราคามาก เหมือนกับการซื้อโสมเกาหลีในประเทศเกาหลี

4.อัญมณีและเครื่องประดับ

อัญมณีที่มีชื่อเสียงของเกาหลีหรือเขี้ยวหนุมาน (Amethyst) และบุษราคัม (Smoky Topaz) ซึ่งมีขายทั้งเม็ดร่วงและในรูปของเครื่องประดับต่างๆ เช่น ต่างหู สร้อยคอ แหวน และอื่นๆ ซื้อตามห้างสรรพสินค้าหรือโรงงานผู้ผลิตหรือ ดิวตี้ฟรี

5.สินค้าของที่ระลึกพื้นเมือง

เช่น พวงกุญแจ แก้วน้ำ แก้วเหล้า ชุดน้ำชา กลอง ตุ๊กตาเกาหลี ช้อน ตะเกียบ ชามข้าว กระเป๋าสตางค์ ปากกา เป็นต้น ควรซื้อที่รถกระบะเล็กตามหน้าร้านอาหาร เพราะจะได้ราคาค่อนข้างถูกเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อที่อื่นๆ

141141         ของฝากจากเกาหลี6

รายละเอียดการเตรียมตัวเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

หมายเหตุjal_news_7248_1

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ได้มีการประกาศ ห้ามนำ ของเหลวและเจลทุกชนิดขึ้นเครื่อง ไม่ว่าจะเป็น น้ำ , ยาสระผม , น้ำหอม เป็นต้น ดังนั้นถ้ามีของเหลวและเจลอยู่ในกระเป๋าของท่าน กรุณานำโหลดลงใต้ท้องเครื่องด้วย

ก่อนวันเดินทาง

แลกเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ควรให้เบอร์ที่สามารถติดต่อท่านระหว่างทัวร์ได้กรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ หากท่านมีโรคประจำตัว หรือทานอาหารบางประเภทไม่ได้หรือมีข้อจำกัดทางสรีระร่างกาย หรือจะมีการแยกตัวหรือญาติมาพบ ควรแจ้งให้ผู้จัดทราบล่วงหน้า

วันเดินทาง

ก่อนออกจากบ้าน กระเป๋าทุกใบควรผูกป้ายชื่อกระเป๋า (ทางผู้จัดจะจัดทำสำรองไว้ให้) และใส่กุญแจให้เรียบร้อย ส่วนกระเป๋าสตางค์ / เครื่องคอมพิวเตอร์ / เครื่องประดับ / หนังสือเดินทาง / บัตรเครดิต / เอกสารสำคัญ / กล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอ / ยาประจำตัว ติดตัวเสมอ

ของเหลวนำขึ้นเครื่องทุกประเทศ

ด้านคณะกรรมการการบินพลเรือน (ซีเอเอซี) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยสากล ได้ออกกฎใหม่สำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ ระบุของเหลวทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย สามารถบรรจุได้มากสุด 1 ลิตร โดยผู้โดยสารแต่ละคนจะได้รับอนุญาตให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น  สำหรับผู้โดยสารผู้หญิง ครีมล้างหน้า ลิปกลอสอย่างเหลว น้ำหอม และมาสคาร่า ล้วนจัดเป็นของเหลวด้วย อย่างไรก็ตาม ของเหลวประเภทนมและอาหารของทารก (ในกรณีที่มีทารกอยู่ด้วย) และยาตามใบสั่งแพทย์ จะได้รับการยกเว้นให้นำขึ้นเครื่องได้ อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบจำกัดของเหลวนำขึ้นเครื่องนี้ จะไม่กระทบต่อการชอปปิ้งซื้อสินค้าปลอดภาษีของลูกค้า แต่ผู้ซื้อจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานและ ไม่ควรเปิดแพคเกจออก

สนามบินดอนเมือง

ลูกค้าทุกท่านจะต้องมารับเอกสารพร้อมฟังคำชี้แจงต่าง ๆ  และฝากกระเป๋าให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วย ตัวลูกค้าเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน  ของมีคมและวัตถุระเบิดทุกชนิด เช่น มีด กรรไกร ถ่าน ไฟเช็ค เจล จะต้องฝากกับกระเป๋าใหญ่ไปกับใต้ท้องเครื่องบิน  เพิ่มเติมโรงแรมทั่วไปของเกาหลีระดับเฟิร์สคลาสถึงเดอร์ลักซ์คลาส จะไม่มีพนักงานกระเป๋าคอยบริการ

สนามบินสุวรรณภูมิ

ลูกค้าทุกท่านจะต้องมารับเอกสารพร้อมฟังคำชี้แจงต่าง ๆ  และฝากกระเป๋าให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวลูกค้าเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน  ของมีคมและวัตถุระเบิดทุกชนิด เช่น มีด กรรไกร ถ่าน ไฟเช็ค เจล จะต้องฝากกับกระเป๋าใหญ่ไปกับใต้ท้องเครื่องบิน  เพิ่มเติมโรงแรมทั่วไปของญี่ปุ่นระดับเฟิสคลาสถึงเดอร์ลักซ์คลาส จะไม่มีพนักงานกระเป๋าคอยบริการ

 ศุลกากร

ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นอนุญาตให้ซื้อเหล้าได้ 1 ลิตร บุหรี่ 1 คอนตัน เข้า-ออกประเทศ

ขั้นตอนเมื่อถึงสนามบินดอนเมือง

• รับซองเอกสารจากเจ้าหน้าที่ กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในช่องที่ไฮไลท์ไว้ให้ พร้อมเซ็นต์ชื่อ ตรงเครื่องหมาย X (ลายเซ็นต์จะต้องเหมือนกับหนังสือเดินทาง) ภายในซองประกอบไปด้วย

• Thai Immigration Bureau เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย บัตรขาเข้า/บัตรขาออก
• เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของฮ่องกง บัตรขาเข้า

 • รับตั๋วที่นั่งบนเครื่องบินจากหัวหน้าทัวร์
 • รายละเอียดของตั๋วเครื่องบินจะแสดง ชื่อ, นามสกุล, Flight Details, ประตูขึ้นเครื่อง, เวลาที่ท่านจะต้อง มาที่ประตูขึ้นเครื่อง หมายเหตุ: เพื่อความถูกต้องควรตรวจสอบและเช็ครายละเอียด Flight Details จากจอของสนามบินอีกครั้ง
 • จากนั้นนำกระเป๋าเดินทางของท่าน พร้อมหนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบิน ไปที่เคาเตอร์ของสายการบิน (โดยสารการบินกำหนดให้เจ้าของกระเป๋ายื่น และแสดงความเป็นเจ้าของด้วยตัวเองเท่านั้น) เพื่อทำการ เช็คอิน และโหลดกระเป๋า โดยต้องรอรับตั๋วเครื่องบิน และหนังสือเดินทางจากเจ้าหน้าที่ของสายการบินคืน หมายเหตุ: สายการบินได้กำหนดน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ ห้ามเกิน 20 กิโลกรัม และใบเล็กที่หิ้วขึ้นเครื่อง ห้ามหนักเกิน 7 กิโลกรัม หากน้ำหนักเกินจะต้องชำระเงินส่วนต่าง ตามอัตราของสายการบินนั้นๆ

 ขั้นตอนการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกไปยังต่างประเทศ

 • เข้าแถวช่องหนังสือเดินทางไทย • แสดงหนังสือเดินทาง พร้อม Thai Immigration Bureau (เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย บัตรขาเข้า/บัตรขาออก) ให้เจ้าหน้าที่
 • ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนถึงประตู (Gate)
 • เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกเรียบร้อย ท่านสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีได้ตามอัธยาศัย โดยต้องตรวจสอบเวลาจากตั๋วเครื่องบินหรือจากจอของสนามบินเพื่อให้ทันขึ้นเครื่อง

japan-kantoน้ำประปา

เมืองต่างๆ ในญี่ปุ่นมีบริการน้ำประปาไว้ให้และน้ำประปาทุกแห่งปลอดภัยสามารถดื่มได้

กระแสไฟฟ้า

ญี่ปุ่นใช้กระแสไฟฟ้า 110 โวลท์ อย่างไรก็ตาม ควรเตรียมปลั๊กแปลงไฟไปด้วย และปลั๊กตัวเมียของญี่ปุ่นเป็น 2 รู แบน ควรนำหัวเปลี่ยนไปด้วย ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเป็นปลั๊กตัวผู้หัวกลม

เวลาแตกต่าง

เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

การแต่งกาย

เสื้อผ้าที่เตรียมไว้สำหรับเดินทาง ควรเตรียมเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพอากาศและอุณหภูมิของช่วงที่จะเดินทาง

 ยารักษาโรค

สำหรับท่านที่ต้องใช้ยาประจำตัว ควรนำยาติดตัวไปด้วย และถ้าเป็นไปได้กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบด้วย

 ภาษา

ประชากรของประเทศญี่ปุ่นจะใช้ภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาราชการ และภาษาอังกฤษสามารถใช้ได้ในย่านธุรกิจ

ช้อปปิ้ง

ร้านค้าโดยทั่วไปเปิดบริการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 10:00 – 20:00 นาฬิกาห้างสรรพสินค้าจะปิดทำการในวันธรรมดา 1 วันต่อสัปดาห์  วันหยุดของห้างจะไม่ตรงกัน  ทุกห้าง โปรดสังเกตว่าห้างสรรพสินค้ามักจะปิดเร็วกว่าร้านค้าอื่นๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง  (ราวๆ 19:00 นาฬิกา)

สินค้าที่น่าซื้อ

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์, กล้องถ่ายรูป, แว่นตา, นาฬิกา,  เครื่องสำอาง, ชาเขียว, ชุดยูคาตะ เป็นต้น

เครดิตการ์ด

ใช้ได้ตามโรงแรม ห้องอาหารและห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ โดยมากจะเป็นบัตรวีซ่าและบัตรอเมริกันเอ๊กซ์เพรส

กระเป๋าเดินทาง

น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่ควรหนักเกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน หากน้ำหนักเกิน ทางสายการบินอาจเรียกเก็บค่าน้ำหนักเกินได้

บริการด้านโทรศัพท์g3311

บัตรโทรศัพท์มีขายทั่วไปตามเคาน์เตอร์โรงแรม, ซุปเปอร์มาร์เก็ต และสถานที่ท่องเที่ยว  ราคาเริ่ม 1,000 เยน

โทรกลับประเทศไทย กรุงเทพฯ : 001-010-662-หมายเลขโทรศัพท์เจ็ดหลัก

ต่างจังหวัด  : 001-010-66 ตามด้วยรหัสเมืองโดยตัดศูนย์ออก-หมายเลขโทรศัพท์หกหลัก

โทรภายในญี่ปุ่น : รหัสเมือง / มือถือ – หมายเลขโทรศัพท์

สกุลเงิน

ขนาดของธนบัตรมีใบละ 1,000 / 2,000 / 5,000 / 10,000 เยน และเหรียญ  1, 5, 10, 50, และ 100 เยน

(ณ ปัจจุบัน 100 เยน เท่ากับ ประมาณ 35 บาท)

ภูมิประเทศ

ญี่ปุ่นเป็นประเทศหมู่เกาะ ซึ่งประกอบไปด้วยเกาะต่าง ๆ กว่า 4,000 เกาะ เรียงราย เป็นแนวยาวจากด้านตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก และตั้งอยู่ทาง ตะวันออก สุดของโลก จึงเป็นที่มาของชื่อ ” ดินแดนอาทิตย์อุทัย ” จุดทางใต้สุดอยู่ที่เส้นรุ้ง ประมาณ 24 องศาเหนือ และเหนือสุดที่ประมาณ 45 องศาเหนือ 001มีพื้นที่ประมาณ 377,800 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากเหนือจรดใต้ ประมาณ 2,800 กิโลเมตร ญี่ปุ่นมีขนาด
เล็กกว่าไทยประมาณ 0.7 เท่า แต่มีประชากรมากกว่าประมาณ 2 เท่า 

ญี่ปุ่นประกอบไปด้วยเกาะหลัก 4 เกาะคือ ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุและคิวชิว เกาะฮอนชู เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด ยังแบ่งเป็น 5 ภาค เรียงจากเหนือลงมาคือ โทโฮะกุ คันโต จูบุ คิงคิ และจูโงกุมีจังหวัดต่าง ๆ ทั้งหมด 47 จังหวัด ( Prefecture ) แบ่งเป็นเมืองต่าง ๆ รวมทั้งหมดมากกว่า 650 เมืองโดยมีโตเกียว เป็นเมืองหลวง ของประเทศมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2411 พื้นที่ประมาณ 3 ใน 4 ของญี่ปุ่นจะเป็นภูเขาและเนินเขา ซึ่งอุดมไปด้วยป่าไม้ แม้ว่าความต้องการใช้ไม้จะมีมาก แต่การตัดไม้นั้นมีน้อย เนื่องจากญี่ปุ่น หันไปนำเข้าไม้ราคาถูกจากต่างประเทศ แทนการทำลายป่า 

พื้นที่ราบจะเป็นพื้นที่สำหรับการกสิกรรม และที่ตั้งของเมืองต่าง ๆ พื้นที่ราบที่ใหญ่ ที่สุดอยู่บริเวณ ใจกลางอ่าวโตเกียว คือที่ราบคันโต ( Kanto ) นอกจากนั้นก็ยังมีที่ราบโทโฮะกุ ( Tohoku ) ทางตอนเหนือของเกาะฮอนชูที่ราบในฮอกไกโด และที่ราบเขตอุตสาหกรรม นาโงย่า-โอซาก้า ( Nagoya – Osaka ) ที่ราบเหล่านี้จะแน่นขนัดไปด้วยบ้านเรือน โรงงาน ที่ดินเกษตร และสาธารณูปโภค คิดเป็น 20% ของที่ดินโดยรวมทั้งประเทศ

ภูมิอากาศ – ฤดูกาล

ฤดูกาลในญี่ปุ่นมี 4 ฤดู คือเริ่มจาก ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ซึ่งแต่ ละฤดูก็มีความสวยงาม ความน่ารักอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละฤดู ไม่ว่าท่าน จะได้ ไปเยือนญี่ปุ่นในช่วงใดก็ตาม ญี่ปุ่นจะสร้างความประทับใจให้ท่านเสมอ

ฤดูใบไม้ผลิ

เริ่มต้นในเดือนมีนาคมเรื่อยไปจนถึงเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเวลาแห่ง002

ความสดชื่นเนื่องมาจากการเบิกบานของดอกไม้เริ่มผลิแย้ม ใบไม้สีเขียวขจี

แตกยอดชูไสว ลมเอื่อยๆ เริ่มพัดพาเอากลิ่นไอแห่งธรรมชาติสีสรรแห่งชีวิต

เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่ง เป็นฤดูที่น่าเที่ยวมากที่สุด โดยเฉพาะช่วง เดือนเมษายน

อันเป็นเดือนที่ดอกซากุระบานสะพรั่งทุกแห่งหนจะถูกปกคลุมไปด้วย สีชมพู

และขาว ชาวญี่ปุ่นจะพากันเอาเสื่อมาปูใต้ต้นซากุระและจิบสาเก พลางชื่นชม

ความงามของซากุระเป็นภาพที่ติดตรึงอยู่ในความทรงจำและประทับใจตลอด

ไป แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าซากุระนี้จะบานอยู่เพียง 1-2 อุณหภูมิ 12-16 ซ.

003ฤดูร้อน

เริ่มตั้งแต่มิ.ย.-ส.ค. ฤดูร้อนในญี่ปุ่นเริ่มในเดือนมิถุนายน ซึ่งก่อนหน้านี้จะฝน

ตกอยู่ประมาณ 5 อาทิตย์ทำให้ ซากุระร่วงหมด แต่จะกลายเป็นการเริ่มต้นแห่งฤดู

ปลูกข้าวของชาวนา อากาศจะเริ่มอบอุ่นขึ้นเรื่อยๆฤดูนี้จะเป็นฤดูแห่งความสนุก

สนาน เพราะเป็นช่วง ที่มีเทศกาลประจำปี ต่างๆ มากมายรวมทั้งการเฉลิมฉลอง

ต่างๆ เป็นช่วงแห่งการท่องเที่ยว และตากอากาศตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

จนเต็มไปด้วยผู้คนทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติโดยเฉพาะตามสถานที่ตากอากาศแถบชายทะเล ซึ่งคนนิยมไปทะเลในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม จึงเป็นฤดูที่มีอากาศดี ท้องฟ้าสีคราม สดใส จึงทำให้มีคนนิยมไป เที่ยว ทะเล กันจำนวนมาก ผลไม้ ในฤดูนี้จะมีผลไม้ มากมายให้ ลองลิ้ม ชิมรส นับเป็นฤดูที่ น่าท่องเที่ยว มากไม่แพ้ฤดูใบไม้ผลิต

ฤดูใบไม้ร่วง

เริ่มตั้งแต่ เดือนก.ย.-พ.ย. ดูใบไม้ร่วงในญี่ปุ่นจะเริ่มในราวเดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน004

เป็นช่วงที่มีอากาศดี เพราะหลังจากฤดูร้อนผ่านพ้นไป ลมเย็น ๆ ก็พัดมาแทนที่ พฤกษา นานาพันธุ์

เริ่มผลัดสีจากเขียวเป็นแดง ส้ม เหลือง แล้วก็พากันร่วงหล่นลงดิน เหลือแต่กิ่งก้านโบกไหวไปตาม

ลมรอวันที่ลมหนาวพัดมาเยือนอย่างท้าทายในฤดูนี้นับว่าเป็นฤดูที่มีสีสันมากที่สุด คนจึงนิยมไปตาม

ภูเขาในป่า สวนสาธารณะจะเต็มไปด้วยสีแดง ส้ม เหลือง และบรรดา พฤกษาผลัดสีมีมากมายหลาย

พันธุ์ที่พอสลัด ใบร่วงหล่นหมดก็จะแตกช่อออกดอก นับเป็นช่วงฤดูกาลที่สวยสดงดงามชวนอภิรมย์

ยิ่งนัก และโดยเฉพาะสำหรับชาวญี่ปุ่นมันเป็นช่วงเวลาของการเล่นกีฬา ดนตรี และพักผ่อน

อุณหภูมิ ประมาณ 14-18 ซ.

ฤดูหนาว

เริ่มตั้งแต่ ธ.ค.-ก.พ. ฤดูหนาวของญี่ปุ่นเริ่มต้นในราวเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงฤดูกาลที่หนาวเย็น ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะในทางภาคเหนือ

น้ำในแม่น้ำลำคลองและทะเลสาปบางแห่งจะกลายเป็นน้ำแข็ง บรรดาเด็กและผู้ใหญ่ 005ต่างพากันออกมาเล่นสเก็ตน้ำแข็งกันเป็นที่สนุกสนาน ส่วนบนภูเขาก็จะมีการเล่นสกีกันในเมืองซัปโปโร

ที่เกาะฮอกไกโด จะมีงาน “เทศกาลหิมะ” เฉลิมฉลองกันอย่างเต็มที่ เป็นงาน

เทศกาลใหญ่ระดับโลกก็ว่าได้ มีการประกวดการปั้นหิมะเป็นรูปสถาปัตยกรรม

สิ่งก่อสร้างในประเทศต่างๆ นอกจากนี้เป็นช่วงฤดูหนาวแห่งความสุขของ

ครอบครัวอย่างแท้จริง ชาวญี่ปุ่นทุกคนในครอบครัว มักจะมานั่งผิงไฟ

รวมกันพูดคุย หยอกล้อเป็นความสุขเล็กๆ น้อยๆ แต่มีค่ามาก เด็กๆ ทุกคน

ต่างพากันรอนับวันสำคัญ ที่พวกเขาถือว่าเป็นวันที่ดีที่สุดในรอบปีนั่นคือ วันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ทุกแห่งหนจะมีการประดับประดาด้วยไฟหลากสีสวยงาม น่าประทับใจยิ่งนัก นอกจากนี้ในช่วงฤดูหนาวคนญี่ปุ่นนิยมไปเที่ยวแช่น้ำร้อนที่เรียกว่า Onsen กันมากในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 1-8 องศา

**สำคัญมากโปรดอ่านสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ**

ขั้นตอนการเข้าประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดินทางถึงสนามบินนานาชาตินาริตะ เตรียมหนังสือเดินทาง และเอกสารที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ โดยผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • ด่านตรวจคนเข้าเมือง เข้าแถวช่อง Foreigner (สำหรับชาวต่างประเทศ) พร้อมยื่นหนังสือเดินทาง และเอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่น, สแกนนิ้วชี้ทั้งสองข้างลงบนคอมพิวเตอร์ จากนั้นถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าประเทศ (Japan Immigration Service) รับหนังสือเดินทางจากเจ้าหน้าที่กลับมา006
 • ด่านศุลกากร ก่อนที่จะนำกระเป๋าออกจากสนามบินเพื่อเข้าประเทศญี่ปุ่นนั้น จะต้องผ่านด่านศุลกากร ซึ่งจะแบ่งเป็นสองส่วน คือส่วนสีแดงสำหรับผู้ที่มีสิ่งของต้องสำแดง กับส่วนสีเขียวสำหรับผู้ที่ไม่มีสิ่งของต้องสำแดง เจ้าหน้าที่จะตรวจเช็คสิ่งของที่นำเข้าประเทศว่าเป็นสิ่งของต้องห้ามหรือไม่ รวมถึงจำนวนสิ่งของที่นำเข้าบางอย่างที่มีการจำกัดปริมาณการนำเข้า เช่น เหล้า บุหรี่ น้ำหอม ของที่ระลึก หากตีราคารวมกันแล้วเกินกำหนดก็จะต้องเสียภาษี เมื่อออกจากด่านศุลกากรแล้ว ก็เป็นอันเสร็จพิธีการเข้าเมือง

รายละเอียดการเตรียมตัวเดินทางไปประเทศเวียดนาม

20140306-1394099344.13-5หมายเหตุ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ได้มีการประกาศ ห้ามนำ ของเหลวและเจลทุกชนิดขึ้นเครื่อง ไม่ว่าจะเป็น น้ำ , ยาสระผม , น้ำหอม เป็นต้น ดังนั้นถ้ามีของเหลวและเจลอยู่ในกระเป๋าของท่าน กรุณานำโหลดลงใต้ท้องเครื่องด้วย

การแต่งกาย

เสื้อผ้าสวมใส่สบาย,แว่นตากันแดด, ครีมกันแดด, รองเท้าสวมใส่สบาย

กระเป๋าเดินทาง

กระเป๋าใบใหญ่ที่จะบรรทุกไว้ใต้ท้องเครื่องบิน น้ำหนักไม่เกินท่านละ 20กก. (หากน้ำหนักเกิน ทางสายการบินจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ที่สำคัญควรมีกุญแจล็อคกระเป๋าทุกใบ!! กระเป๋าแฮนด์แบ็คอนุญาตให้นำกระเป๋าถือขึ้นเครื่องเฉพาะขนาดเล็ก และมีน้ำหนักไม่เกิน 10กก. เท่านั้น

เงินตราg3152

สกุลเงินของเวียดนาม เรียกว่า “ด่อง”ธนบัตรมีราคา 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 และ 500,000 ด่อง สามารถแลกเปลี่ยนเงินได้ที่สนามบิน โรงแรม ธนาคาร และ ร้านที่ได้รับอนุญาตให้แลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 550-600 ด่อง ต่อ 1 บาท

บัตรเครดิต

ใช้ได้โดยทั่วไป โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า, ร้านค้า และร้านอาหารใหญ่ ๆ

ภาษา

ใช้ภาษาเวียดนามเป็นภาษาประจำชาติ เจ้าหน้าที่โรงแรม, สนามบิน สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

ลักษณะภูมิประเทศ

ประเทศเวียดนามมีลักษณะเรียงเป็นรูปตัว S มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเขตที่ราบสูงของเทือกเขา อันนัม(Anmam Highland) แนวตั้งจาเหนือลงใต้เฉลี่ยความสูง จากระดับน้ำทะเล ประมาณ 900-1350 เมตร และมีระดับความสูงเฉลี่ย  1200 เมตร  พื้นที่รวมประมาณ  331,210 ตารางกิโลเมตร  มีพรมแดนติดต่อกับ ประเทศ จีน ลาว และ กัมพูชา ทิศเหนือ ติดกับ ประเทศจีน ทิศตะวันออก ติดกับทะเลจีนใต้  ติดกับ อ่าวไทยและทะเลจีนใต้ และทางทิศตะวันตก ติดกับ สปป.ลาวและกัมพูชา เวียดนามขนานยาวกับคาบสมุทรอินโดจีน เนื่องจากประเทศเวียนามมีความยาวมาก ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศจึงต่างกันค่อนข้างมาก  โดยประเทศเวียนามจะแบ่งเป็น3 ส่วน  คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้

1.ภาคเหนือ มีภูเขาสูงมากมาย ซึ่งมีเทือกเขา ฟานซิปาน (Fansipan) สูงถึง3,143 เมตร สูงที่สุดในอินโดจีน และยังมีแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำ กุง (Cung) ซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำแดงเป็นดินดอนสามเหลี่ยม เกิดเป็นสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง ซึ่งมีความอึดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก นอกจากนี้ยังมีที่ราบลุ่ม Cao Bang , Vinh Yen และอ่าวHalong Bay ที่ทีชื่อเสียงด้านธรรมชาติที่งดงาม และยังเป็นที่ตั้งของเมือง Ha Noiเมืองหลวงอีกด้วย  ในพื้นที่ภาคเหนือมีชนกลุ่มน้อยหลากหลายอาศัยอยู่และยังมีอากาศหนาว        

2.ภาคกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ซึ่งเต็มไปด้วย หิน ภูเขาไฟ หาดทราย เนินทราย และทะเลสาบ เป็นเขตพื้นที่สำคัญ เรื่องป่าไม้ของประเทศเวียดนาม ค่อนข้างร้อนตลอดปี

3.ภาคใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ราบสูง และยังมีที่ราบลุ่มที่สำคัญ คือ แม่น้ำโขงหรือที่รู้จักในชื่อ กู๋ลองยาง (Cuu Long Giang) ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะปลูกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม และเป็นที่ตั้งของนคร โฮจีมินท์ (Ho Chi Min City)หรือไซง่อน (Saigon)

Vietnam-194-smalltabletRetinaลักษณะภูมิอากาศ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน  เฉพาะฤดูแบบมรสุมเขตอบอุ่นและแบบมรสุม

– ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อนเฉพาะฤดู (Aw) ฤดูร้อนมีฝนตกชุก ส่วนฤดูหนาวแห้งแล้ง พบบริเวณตอนใต้

– ลักษณะภูมิอากาศมรสุมเขตอบอุ่น (Cwa) ฤดูหนาวอบอุ่น ฤดูร้อนมีฝนตกช่วงระยะยาวนานและอากาศค่อนข้างร้อน

– ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม (Aw) พบตอนกลางของประเทศ ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้ง 2ฤดู

เนื่องจากประเทศเวียดนามมีลักษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทร มีพื้นที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เวียดนามมีสภาพอากาศที่หลากหลาย ลักษณะภูมิอากาศของประเทศแบ่งได้  3 ส่วน คือ ภาคเหนือ  ภาคกลาง และภาคใต้

1.ภาคเหนือ แบ่งลักษณะภูมิอากาศได้เป็น4 ฤดู ในช่วงเดือน  ธ.ค.-ก.พ. ของทุกปี ในช่วงฤดูหนาว มีอากาศหนาวย็น อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 7-20 °C และจะหนาวที่สุดในเดือนมกราคม ถัดจากนั้นเป็นฤดูใบไม้ผลิ เริ่มตั้งแต่ มี.ค.-เม.ย.จะมีฝนตกเล็กน้อย อุณหภูมิประมาณ 17-23 °C ต่อมาคือฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือน พ.ค.-ส.ค. สภาพอากาศร้อนและมีฝน อุณหภูมิประมาณ 30-39 °Cและฤดูสุดท้ายคือฤดูใบไม้ร่วง ในช่วงเดือน ก.ย.-พ.ย. อุณหภูมิประมาณ 23-28 °C

2.ภาคกลาง มีสภาพอากาศแปรปรวนค่อนข้างมาก ลักษณะภูมิอากาศของพื้นที่ภาคกลางแบ่งได้2 ฤดู คือฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค.-ต.ค. อุณหภูมิอาจสูงถึง 40 °C ในเดือน มิ.ย.-ก.ค. และฤดูแล้งในช่วงเดือน ต.ค.-เม.ย. มีอุณหภูมิเกือบ 20 °C

3.ภาคใต้ มีอากาศร้อนและอุณหภูมิค่อนข้างคงที่ คือ ประมาณ27 °Cสามารถแบ่งภูมิอากาศได้ 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ช่วงเดือน พ.ค.-ต.ค. ฤดูแล้ง ช่วงเดือน พ.ย.-ก.พ. และฤดูร้อนในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. 

กระแสไฟฟ้า

220 โวลท์ เหมือนกับเมืองไทย ปลั๊กเป็นแบบแบน 2 ขา, เพื่อความมั่นใจควรเตรียม Adapter ไปด้วย

อาหาร

ภาคเหนือ   ได้รับอิทธิพลของอาหารมาจากประเทศจีนมากกว่าภูมิภาคอื่นๆ รสชาติของอาหารจะค่อนข้างจืด อาหารส่วนใหญ่เน้นผัดผัก อาจจะมีแกงต้มจืดตามสไตล์ของเวียดนามบ้างบางมื้อ

ภาคกลาง   เป็นที่ตั้งของพระราชวังทำให้ได้รับอิทธิพลของอาหารจากในพระราชวัง มีรสชาติค่อนข้างจัดจ้านมากกว่าอาหารภาคอื่นๆ

ภาคใต้        ได้รับอิทธิพลของอาหารมาจากประเทศกัมพูชาทำให้รสชาติของอาหารค่อนข้างจัด ในการประกอบอาหารจะใช้ผัก และเนื้อสัตว์หลากหลายกว่าภาคอื่นๆ

น้ำดื่ม

ไม่ควรดื่มน้ำประปา ควรดื่มจากขวดใหม่ๆ ที่มีขายอยู่ตามร้านค้าและภัตตาคารโดยทั่วไป ทั้งนี้ทัวร์มีน้ำแจกบนรถ

ข้อแนะนำ

หากท่านมีปัญหาเรื่องอาหารกรุณาแจ้งทางผู้จัดหรือหัวหน้าทัวร์ทราบล่วงหน้าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งพิเศษระหว่างรับประทานกรุณาชำระเองเมื่อท่านสั่งเพิ่มกรณีที่ท่านชอบอาหารรสจัดกรุณาเตรียมเครื่องปรุงเช่นน้ำพริกไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติของอาหาร!!

ยารักษาโรค

ท่านที่มีโรคประจำตัว กรุณานำยาติดตัวไปด้วย และกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ทราบด้วย

ตม.

นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่ต้องใช้วีซ่า สามารถพักอยู่ในประเทศเวียดนามได้ไม่เกิน 30 วัน

ศุลกากร

สิ่งที่ต้องแจ้งต่อศุลกากรเวลาเข้าประเทศคือ จำนวนเงินตราต่างประเทศที่มีมากกว่า 7,000 เหรียญสหรัฐฯ ทองคำ เครื่องประดับที่มิได้มีไว้ใช้ส่วนตัว เทป วิดีโอ บุหรี่ไม่เกิน 200 มวน สุรา 2 ลิตร น้ำหอมและเครื่องประดับส่วนตัว จำนวนเหมาะสมพอเพียง

โทรศัพท์  โทรจากประเทศไทยไปเวียดนาม

กด 001-84-รหัสเมือง (โฮจิมินห์ ซิตี้ 8)-เบอร์โทรศัพท์

โทรจากเวียดนามกลับประเทศไทย

โทรเข้าโทรศัพท์บ้าน กด +66-รหัสจังหวัดตัด 0 ออก-เบอร์โทรศัพท์

โทรเข้าโทรศัพท์มือถือ กด +66-รหัสมือถือ ตัด 0 ออก-เบอร์โทรศัพท์

ข้อแนะนำอื่น ๆ

 • โปรดเก็บรักษาหนังสือเดินทาง (Passport) ให้ดี หากเกิดการสูญหายบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรอเรื่องจัดทำเอกสารได้ บางแห่งต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์
 • ขณะที่อยู่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง-ด่านศุลกากร และ/หรือ ด่านพรมแดนกรุณางดถ่ายภาพเพราะเป็นข้อห้ามของทุกประเทศ
 • กรุณาอย่านำมีดปอกผลไม้, กรรไกรตัดเล็บ หรือสิ่งของที่เป็นโลหะใส่กระเป๋าเล็กที่ถือขึ้นเครื่อง
 • มีมิจฉาชีพอยู่ทั่วไปในย่านชุมชนที่มีผู้คนมากมาย ตามแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งในโรงแรม ดังนั้นไม่ควรนำของมีค่าติดตัวไปด้วยเกินความจำเป็น

รายละเอียดการเตรียมตัวเดินทางไปประเทศสิงคโปร์

หมายเหตุ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ได้มีการประกาศ ห้ามนำ ของเหลวและเจลทุกชนิดขึ้นเครื่อง ไม่ว่าจะเป็น น้ำ , ยาสระผม , น้ำหอม เป็นต้น

ดังนั้นถ้ามีของเหลวและเจลอยู่ในกระเป๋าของท่าน กรุณานำโหลดลงใต้ท้องเครื่องด้วย

ก่อนวันเดินทาง

แลกเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ควรให้เบอร์ที่สามารถติดต่อท่านระหว่างทัวร์ได้กรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ หากท่านมีโรคประจำตัว

หรือทานอาหารบางประเภทไม่ได้หรือมีข้อจำกัดทางสรีระร่างกายหรือจะมีการแยกตัวหรือญาติมาพบ ควรแจ้งให้ผู้จัดทราบล่วงหน้า

วันเดินทางNjpUs24nCQKx5e1D7R3c5TLkXTQtyx4SC0mF9oJ3wyM

ก่อนออกจากบ้าน กระเป๋าทุกใบควรผูกป้ายชื่อกระเป๋า (ทางผู้จัดจะจัดทำ

สำรองไว้ให้) และใส่กุญแจให้เรียบร้อย ส่วนกระเป๋าสตางค์/เครื่องคอมพิวเตอร์/

เครื่องประดับ/พาสปอร์ต/บัตรเครดิต/เอกสารสำคัญ/กล้องถ่ายรูป และกล้อง

วีดีโอ/ยาประจำตัว ติดตัวเสมอ ของเหลวนำขึ้นเครื่องทุกประเทศ ด้านคณะกรรม

การการบินพลเรือน (ซีเอเอซี) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการรักษาความปลอด

ภัยสากลได้ออกกฎใหม่สำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ ระบุของเหลว

ทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณ

ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-

ปิดได้ด้วยความสามารถบรรจุมากสุด 1 ลิตร

โดยผู้โดยสารแต่ละคนจะได้รับอนุญาต ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น

สำหรับผู้โดยสารผู้หญิง ครีมล้างหน้า ลิปกลอสอย่างเหลว น้ำหอม และมาสคาร่า ล้วนจัดเป็นของเหลวด้วย อย่างไรก็ตาม ของเหลวประเภทนมและอาหารของทารก (ในกรณีที่มีทารกอยู่ด้วย)

และยาตามใบสั่งแพทย์ จะได้รับการยกเว้นให้นำขึ้นเครื่องได้ อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบจำกัดของเหลวนำขึ้นเครื่องนี้ จะไม่กระทบต่อการชอปปิ้งซื้อสินค้าปลอดภาษีของลูกค้า แต่ผู้ซื้อจะต้อง

เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานและ ไม่ควรเปิดแพคเกจออก

สนามบิน

ลูกค้าทุกท่านจะต้องมารับเอกสารพร้อมฟังคำชี้แจงต่าง ๆ  และฝากกระเป๋าให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวลูกค้าเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน  ของมีคมและวัตถุ

ระเบิดทุกชนิด เช่น มีด กรรไกร ถ่าน ไฟเช็ค เจล จะต้องฝากกับกระเป๋าใหญ่ไปกับใต้ท้องเครื่องบิน  

ศุลกากร

ประเทศสิงคโปร์อนุญาตให้นำเหล้าเข้าได้ 1 ลิตร และแต่ไม่อนุญาติให้นำบุหรี่ เข้าประเทศ

ขั้นตอนเมื่อถึงสนามบิน

• รับซองเอกสารจากเจ้าหน้าที่ กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในช่องที่ไฮไลท์ไว้ให้ พร้อมเซ็นต์ชื่อ ตรงเครื่องหมาย X (ลายเซ็นต์จะต้องเหมือนกับหนังสือเดินทาง) ภายในซองประกอบไปด้วย

1.Thai Immigration Bureau เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย บัตรขาเข้า/บัตรขาออก

2.เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของสิงคโปร์ บัตรขาเข้า

• รับตั๋วที่นั่งบนเครื่องบินจากหัวหน้าทัวร์

รายละเอียดของตั๋วเครื่องบินจะแสดง ชื่อ, นามสกุล, Flight Details, ประตูขึ้นเครื่อง, เวลาที่ท่านจะต้อง มาที่ประตูขึ้นเครื่อง

หมายเหตุ: เพื่อความถูกต้องควรตรวจสอบและเช็ครายละเอียด Flight Details จากจอของ สนามบินอีกครั้ง

• จากนั้นนำกระเป๋าเดินทางของท่าน พร้อมหนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบิน ไปที่เคาเตอร์ของสายการบิน (โดยสารการบินกำหนดให้เจ้าของกระเป๋ายื่น และแสดงความเป็นเจ้าของด้วยตัวเองเท่านั้น) เพื่อทำการ เช็คอิน และโหลดกระเป๋า โดยต้องรอรับตั๋วเครื่องบิน และหนังสือเดินทางจากเจ้าหน้าที่ของสายการบินคืน

หมายเหตุ: สายการบินได้กำหนดน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ ห้ามเกิน 20 กิโลกรัม และใบเล็กที่หิ้วขึ้นเครื่อง ห้ามหนักเกิน 7 กิโลกรัม หากน้ำหนักเกินจะต้องชำระเงินส่วนต่าง ตามอัตราของสายการบินนั้นๆ

ขั้นตอนการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกไปยังต่างประเทศ

 • เข้าแถวช่องหนังสือเดินทางไทย
 • แสดงหนังสือเดินทาง พร้อม Thai Immigration Bureau (เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย บัตรขาเข้า/บัตรขาออก) ให้เจ้าหน้าที่
 • ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนถึงประตู (Gate)
 • เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกเรียบร้อย ท่านสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีได้ตามอัธยาศัย โดยต้องตรวจสอบเวลาจากตั๋วเครื่องบินหรือจากจอของสนามบินเพื่อให้ทันขึ้นเครื่อง

เวลาที่แตกต่าง   สิงคโปร์เร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง

g3447

เงินดอลล่าร์สิงคโปร์

 • ประเทศสิงคโปร์ใช้สกุลเงินดอลล่าร์สิงคโปร์ (SGD) ตัวย่อ : $ อัตราแลกเปลี่ยน 1 SGD เท่ากับ 25-26 บาท หน่วยย่อยของดอลล่าร์สิงคโปร์คือหน่วยเซนต์ (Cent) 100 Cent = 1 SGD
 • เงิน (เหรียญ) ที่ใช้กันบ่อย 5, 10, 20, 50 cents, $1
 • ธนบัตร ที่ใช้กันบ่อย $2, $5, $10, $50, $100 & $1000

 

image3438

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

สิงคโปร์เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณละติจูด 1 ํ 17′ 35” เหนือ และลองติจูด 103 ํ 51′ 20” ตะวันออก ทิศเหนือจรดช่องแคบยะโฮร์ เหนือขึ้นไปคือมาเลเซีย

ทิศตะวันออกจรดทะเลจีนใต้ ทิศตะวันตกและทิศใต้จรดช่องแคบมะละกา ไกลออกไปคืออินโดนีเซีย  สิงคโปร์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ

1,380 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินราว 2 ชั่วโมง

สิงคโปร์ มีพื้นที่รวม 699.4 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเทียบเท่ากับภูเก็ตของไทย ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์ และเกาะใหญ่น้อยบริเวณรายรอบ รวม 63 เกาะ  เกาะใหญ่

ที่สุดคือ เกาะ Singapore มีระยะทางจากทิศตะวันตกถึงตะวันออกประมาณ 42 กิโลเมตร และทิศเหนือถึงทิศใต้ประมาณ 23 กิโลเมตร รองลงมา ได้แก่  เกาะ Jurong  

เกาะ Pulau-tekong  เกาะ Pulau-ubin และ เกาะ Sentosa 

ด้านสภาพภูมิอากาศ สิงคโปร์อยู่ในเขตมรสุมทำให้มีอากาศอบอุ่นเกือบตลอดปี  มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 25 ํ- 32 ํ เซลเซียส  แบ่งเป็น 4 ฤดู คือ

 • ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (North-east Monsoon Season)

ระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงอากาศหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23 ํ- 26 ํ เซลเซียส  โดยอากาศจะเย็นที่สุดในเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ

20 ํ เซลเซียส  ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์จะมีฝนหนักและลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ฤดูก่อนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (Pre South-west Monsoon) 

ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นช่วงอากาศร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 31 ํ – 34 ํ  เซลเซียส อากาศจะร้อนที่สุดในเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงสุดราว 36 ํเซลเซียส

 • ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (South-west Monsoon Season)

ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน มีฝนตกหนักและลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

 • ฤดูก่อนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (Pre North-east Monsoon)

ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม เป็นช่วงที่มีอากาศอบอุ่น  และไม่มีฝนมากนัก

 ภาษาที่ใช้ทั่วไปคือภาษา 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ แต่คนสิงคโปร์เชื้อสายจีนมีความสามารถในการพูด

ภาษาจีนแมนดารินSANYO DIGITAL CAMERA

ธรรมเนียมการทิป

เพื่อการขอบคุณในการให้บริการที่ดีแก่เด็กยกกระเป๋า คนขับรถ ไกด์ หรือ หัวหน้าทัวร์

ควรเตรียมเป็นธนบัตร (ท่านสามารถให้มากได้เท่าที่ท่านประทับใจ) คำแนะนำบริกรยกกระ

เป๋าควรให้ทิป 2 เหรียญสิงคโปร์/ใบ  คนขับรถ ไกด์ และหัวหน้าทัวร์  ตลอดทริป 20 เหรียญ / ท่าน

ในวันกลับ

กรุณาเตรียมพาสปอร์ต ให้กับไกด์ท้องถิ่น เพื่อทำการเช็คอินให้กับท่าน ลูกค้าทุกท่าน

จะต้องนำพาสปอร์ตและบัตรที่นั่งมาชี้กระเป๋าของลูกค้าเองหรือครอบครัวเพื่อทำการส่งเข้า

กระเป๋าเข้าใต้ท้องเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่สายการบินโดยตรง

รายละเอียดการเตรียมตัวเดินทางไปประเทศพม่า

หมายเหตุ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ได้มีการประกาศ ห้ามนำ ของเหลวและเจลทุกชนิดขึ้นเครื่อง ไม่ว่าจะเป็น น้ำ , ยาสระผม , น้ำหอม เป็นต้น

ดังนั้นถ้ามีของเหลวและเจลอยู่ในกระเป๋าของท่านกรุณานำโหลดลงใต้ท้องเครื่องด้วยAirAsia

สายการบิน

ไทยแอร์ เอเซีย ใช้เครื่องบินที่นั่งบนเครื่องแบบ 3-3 สำหรับการจองที่นั่งเป็นหมู่คณะ

สายการบินจะจัดที่นั่งให้อยู่ในโซนเดียวกัน ซึ่งสามารถสับเปลี่ยนที่นั่งกันได้ภายในกลุ่ม

บนเครื่องมีเสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่ม แล้วจะมีเจ้าหน้าที่เดินขายบนเครื่อง กระเป๋าสัม

ภาระสามารถโหลดใต้เครื่องได้ไม่เกินท่านละ 20 กก.

การแต่งกาย

เสื้อผ้าสวมใส่สบาย,แว่นตากันแดด, ครีมกันแดด, รองเท้าสวมใส่สบาย (ถอดบ่อย)

กระเป๋าเดินทาง

กระเป๋าใบใหญ่ที่จะบรรทุกไว้ใต้ท้องเครื่องบิน น้ำหนักไม่เกินท่านละ 20กก. (หากน้ำหนักเกิน ทางสายการบินจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้)

ที่สำคัญควรมีกุญแจล็อคกระเป๋าทุกใบ!! กระเป๋าแฮนด์แบ็คอนุญาตให้นำกระเป๋าถือขึ้นเครื่องเฉพาะขนาดเล็ก และมีน้ำหนักไม่เกิน 10กก. เท่านั้น

**เตรียมเป้หรือกระเป๋าเดินทางใบเล็ก 1 ใบเพื่อแยกเสื้อผ้า เครื่องใช้ ตอนที่ขึ้นพระธาตุอินแขวน**

ภูมิศาสตร์E12912050-104

ที่ตั้ง : ประเทศพม่าตั้งอยู่ที่ละติจูดที่ 28 องศา 30 ลิปดา ถึง 10 องศา 20 ลิปดาเหนือ

ภูมิประเทศตั้งอยู่ตามแนวอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ทำให้มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 2,000

ไมล์ และมีหาดที่สวยงามเก่าแก่บริสุทธิ์อยู่หลายแห่ง พม่ามีชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือ

ติดกับบังคลาเทศและอินเดีย และทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับธิเบตและจีน ส่วนทางตะวัน

ออกติดกับลาว และทางตอนใต้ติดกับไทย รูปพรรณสัณฐานเหมือนกับว่าว ที่มีหางยาวล้อม

รอบเกือกม้าขนาดใหญ่คือแนวเทือกเขามหึมา และภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ มียอดเขา

สูงอยู่มากมายตามแนวเทือกเขาของพม่าและมีหลายยอดที่สูง เกินกว่า 10,000 ฟุต ตาม

แนวชายแดนหิมาลัยทางเหนือของพม่าที่ติดกับธิเบตเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออก

myanmar-attractionsเฉียงใต้ “ฮากากาโบ ราซี” 19,314 ฟุต ต่ำลงมาจากแนวเขาเหล่านี้

เป็นที่ราบกว้างใหญ่ภายในประเทศพม่า รวมทั้งเขตแห้งแล้งกิน

อาณาเขตกว้างตอนกลางของพม่า และยังมีที่ราบลุ่มบริเวณสาม

เหลี่ยมปากแม่น้ำอิรวดีที่อุดมสมบูรณ์ทอดยาวลงไปทางตอนใต้

เป็นนาข้าวกว้างใหญ่ราวกับไม่มีที่สิ้นสุด


ลักษณะภูมิประเทศ

 • ภาคเหนือ – เทือกเขาปัตไก เป็นพรมแดนระหว่างพม่าและอินเดีย
 • ภาคตะวันตก – เทือกเขาอาระกันโยมากั้นเป็นแนวยาว
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – เป็นที่ราบสูงชัน
 • ภาคใต้ – มีทิวเขาตะนาวศรี กั้นระหว่างไทยกับพม่า
 • ภาคกลาง – เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำอิรวดี

ลักษณะภูมิอากาศ

 • มรสุมเมืองร้อน
 • ด้านหน้าภูเขาอาระกันโยมา ฝนตกชุกมาก
 • ภาคกลางตอนบนแห้งแล้งมาก เพราะมีภูเขากั้นกำบังลม
 • ภาคกลางตอนล่าง เป็นดินดอนสามเหลี่ยวปากแม่น้ำขนาดใหญ่ ปลูกข้าวเจ้า ปอ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศค่อนข้างเย็น และค่อนข้างแห้งแล้ง

เงินตราg3333

เงินของพม่าเรียกว่า จ๊าต 1 บาท ประมาณ  33-34  จ๊าด ในตลาดพม่าโดยทั่วไปไม่รับเงินบาท การแลกเงินจัดหาแลก

เปลี่ยนที่ธนาคารจะแลกได้ ในอัตราทางการ จึงควรแลกผ่านทางบริษัททัวร์หรือแลกตามร้านค้าใหญ่ๆ จะได้อัตราตลาดทั่วไป

ไกด์ เตรียมเงินจ๊าดไปให้แลก ในอัตราประมาณ  1,000 บาท  = 28,000  จ๊าต (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)  วิธีการเทียบเงิน

จ๊าต ให้ท่านเอาเงินจำนวนเงินจ๊าตตัดศูนย์ออก 2 ตัว แล้วคูณด้วยสี่ ยกตัวอย่างเช่น สินค้า  ราคา 20,000 จ๊าด ตัดศูนย์

2  ตัวเป็นตัวเลข 200 จ๊าต แล้วคูณด้วย 4.5  สินค้าจะมีราคาเท่ากับ 900 บาท ส่วนใหญ่จะรับเฉพาะเงินจ๊าตและ US

Dollar จึงควรเตรียมแลกไปให้พร้อม  ทางบริษัท ฯ มีบริการแลกให้ เงินร้านค้าใหญ่ๆ ในชาวบ้านที่ยืนรับแลกเงินตาม

ตลาด ควรระมัดระวัง เนื่องจากเคยมีตัวอย่างถูกตำรวจพม่าสุ่มจับมาแล้ว  การใช้จ่ายเงินในย่างกุ้ง ส่วนใหญ่ก็รับเงินไทย

บัตรเครดิต

ใช้ได้โดยทั่วไป โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า, ร้านค้า และร้านอาหารใหญ่ ๆ

ภาษา

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ เจ้าหน้าที่โรงแรม, สนามบิน สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ิแต่คนท้องถิ่นใช้ภาษาพม่าในการพูด

กระแสไฟฟ้า

220 โวลท์ เหมือนกับเมืองไทย ปลั๊กเป็นแบบแบน 2 ขา, เพื่อความมั่นใจควรเตรียม Adapter ไปด้วย

อาหาร

อาหารทุกมื้อ ทางบริษัท ฯ จัดให้ท่านด้วยเมนูสำหรับกรุ๊ปทัวร์ มีอาหารพื้นเมืองพม่าบ้างบางมื้อ

น้ำดื่ม

ไม่ควรดื่มน้ำประปา ควรดื่มจากขวดใหม่ๆ ที่มีขายอยู่ตามร้านค้าและภัตตาคารโดยทั่วไป ทั้งนี้ทัวร์มีน้ำแจกบนรถ

ข้อแนะนำ

พม่าไม่อนุญาตให้สวมกางเกงขาสั้นเลยเข่าหรือกระโปรงสั้นเข้าศาสนสถาน เช่น ที่เจดีย์ชเวดากอง มีบริการผ้าถุงหรือโสร่งเตรียมไว้ให้ เพื่อความ

สบายใจจึงควรใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม เพื่อเป็นการเคารพสถานที่ วัฒนธรรมและประเพณี (สุภาพสตรีสามารถนุ่งกางเกงขายาวได้) ทั้งนี้ ศาสนสถานบาง

แห่งอนุญาตให้ขึ้นไปปิดทองได้เฉพาะผู้ชาย ส่วนผู้หญิงจะเข้าใกล้ได้ในเขตที่กำหนด

ยารักษาโรค

ท่านที่มีโรคประจำตัว กรุณานำยาติดตัวไปด้วย และกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ทราบด้วย

ตม.

นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่ต้องใช้วีซ่า สามารถพักอยู่ในประเทศพม่าได้ไม่เกิน 14 วัน

ศุลกากร

สิ่งที่ต้องแจ้งต่อศุลกากรเวลาเข้าประเทศคือ จำนวนเงินตราต่างประเทศที่มีมากกว่า 7,000 เหรียญสหรัฐฯ ทองคำ เครื่องประดับที่มิได้มีไว้ใช้

ส่วนตัว เทป วิดีโอ บุหรี่ไม่เกิน 200 มวน สุรา 2 ลิตรน้ำหอมและเครื่องประดับส่วนตัว จำนวนเหมาะสมพอเพียง

โทรศัพท์ โทรจากประเทศไทยไปพม่า

กด 001-95-รหัสเมือง -เบอร์โทรศัพท์

โทรจากพม่ากลับประเทศไทย

โทรเข้าโทรศัพท์บ้าน กด +66-รหัสจังหวัดตัด 0 ออก-เบอร์โทรศัพท์

โทรเข้าโทรศัพท์มือถือ กด +66-รหัสมือถือ ตัด 0 ออก-เบอร์โทรศัพท์

 ข้อแนะนำอื่น ๆ

 • โปรดเก็บรักษาหนังสือเดินทาง (Passport) ให้ดี หากเกิดการสูญหายบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรอเรื่องจัดทำเอกสารได้บางแห่งต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์
 • ขณะที่อยู่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง-ด่านศุลกากร และ/หรือ ด่านพรมแดนกรุณางดถ่ายภาพเพราะเป็นข้อห้ามของทุกประเทศ
 • กรุณาอย่านำมีดปอกผลไม้, กรรไกรตัดเล็บ หรือสิ่งของที่เป็นโลหะใส่กระเป๋าเล็กที่ถือขึ้นเครื่อง
 • มีมิจฉาชีพอยู่ทั่วไปในย่านชุมชนที่มีผู้คนมากมาย ตามแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งในโรงแรม ดังนั้นไม่ควรนำของมีค่าติดตัวไปด้วยเกินความจำเป็น