รายละเอียดการเตรียมตัวเดินทางไปประเทศพม่า

หมายเหตุ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ได้มีการประกาศ ห้ามนำ ของเหลวและเจลทุกชนิดขึ้นเครื่อง ไม่ว่าจะเป็น น้ำ , ยาสระผม , น้ำหอม เป็นต้น

ดังนั้นถ้ามีของเหลวและเจลอยู่ในกระเป๋าของท่านกรุณานำโหลดลงใต้ท้องเครื่องด้วยAirAsia

สายการบิน

ไทยแอร์ เอเซีย ใช้เครื่องบินที่นั่งบนเครื่องแบบ 3-3 สำหรับการจองที่นั่งเป็นหมู่คณะ

สายการบินจะจัดที่นั่งให้อยู่ในโซนเดียวกัน ซึ่งสามารถสับเปลี่ยนที่นั่งกันได้ภายในกลุ่ม

บนเครื่องมีเสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่ม แล้วจะมีเจ้าหน้าที่เดินขายบนเครื่อง กระเป๋าสัม

ภาระสามารถโหลดใต้เครื่องได้ไม่เกินท่านละ 20 กก.

การแต่งกาย

เสื้อผ้าสวมใส่สบาย,แว่นตากันแดด, ครีมกันแดด, รองเท้าสวมใส่สบาย (ถอดบ่อย)

กระเป๋าเดินทาง

กระเป๋าใบใหญ่ที่จะบรรทุกไว้ใต้ท้องเครื่องบิน น้ำหนักไม่เกินท่านละ 20กก. (หากน้ำหนักเกิน ทางสายการบินจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้)

ที่สำคัญควรมีกุญแจล็อคกระเป๋าทุกใบ!! กระเป๋าแฮนด์แบ็คอนุญาตให้นำกระเป๋าถือขึ้นเครื่องเฉพาะขนาดเล็ก และมีน้ำหนักไม่เกิน 10กก. เท่านั้น

**เตรียมเป้หรือกระเป๋าเดินทางใบเล็ก 1 ใบเพื่อแยกเสื้อผ้า เครื่องใช้ ตอนที่ขึ้นพระธาตุอินแขวน**

ภูมิศาสตร์E12912050-104

ที่ตั้ง : ประเทศพม่าตั้งอยู่ที่ละติจูดที่ 28 องศา 30 ลิปดา ถึง 10 องศา 20 ลิปดาเหนือ

ภูมิประเทศตั้งอยู่ตามแนวอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ทำให้มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 2,000

ไมล์ และมีหาดที่สวยงามเก่าแก่บริสุทธิ์อยู่หลายแห่ง พม่ามีชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือ

ติดกับบังคลาเทศและอินเดีย และทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับธิเบตและจีน ส่วนทางตะวัน

ออกติดกับลาว และทางตอนใต้ติดกับไทย รูปพรรณสัณฐานเหมือนกับว่าว ที่มีหางยาวล้อม

รอบเกือกม้าขนาดใหญ่คือแนวเทือกเขามหึมา และภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ มียอดเขา

สูงอยู่มากมายตามแนวเทือกเขาของพม่าและมีหลายยอดที่สูง เกินกว่า 10,000 ฟุต ตาม

แนวชายแดนหิมาลัยทางเหนือของพม่าที่ติดกับธิเบตเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออก

myanmar-attractionsเฉียงใต้ “ฮากากาโบ ราซี” 19,314 ฟุต ต่ำลงมาจากแนวเขาเหล่านี้

เป็นที่ราบกว้างใหญ่ภายในประเทศพม่า รวมทั้งเขตแห้งแล้งกิน

อาณาเขตกว้างตอนกลางของพม่า และยังมีที่ราบลุ่มบริเวณสาม

เหลี่ยมปากแม่น้ำอิรวดีที่อุดมสมบูรณ์ทอดยาวลงไปทางตอนใต้

เป็นนาข้าวกว้างใหญ่ราวกับไม่มีที่สิ้นสุด


ลักษณะภูมิประเทศ

 • ภาคเหนือ – เทือกเขาปัตไก เป็นพรมแดนระหว่างพม่าและอินเดีย
 • ภาคตะวันตก – เทือกเขาอาระกันโยมากั้นเป็นแนวยาว
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – เป็นที่ราบสูงชัน
 • ภาคใต้ – มีทิวเขาตะนาวศรี กั้นระหว่างไทยกับพม่า
 • ภาคกลาง – เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำอิรวดี

ลักษณะภูมิอากาศ

 • มรสุมเมืองร้อน
 • ด้านหน้าภูเขาอาระกันโยมา ฝนตกชุกมาก
 • ภาคกลางตอนบนแห้งแล้งมาก เพราะมีภูเขากั้นกำบังลม
 • ภาคกลางตอนล่าง เป็นดินดอนสามเหลี่ยวปากแม่น้ำขนาดใหญ่ ปลูกข้าวเจ้า ปอ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศค่อนข้างเย็น และค่อนข้างแห้งแล้ง

เงินตราg3333

เงินของพม่าเรียกว่า จ๊าต 1 บาท ประมาณ  33-34  จ๊าด ในตลาดพม่าโดยทั่วไปไม่รับเงินบาท การแลกเงินจัดหาแลก

เปลี่ยนที่ธนาคารจะแลกได้ ในอัตราทางการ จึงควรแลกผ่านทางบริษัททัวร์หรือแลกตามร้านค้าใหญ่ๆ จะได้อัตราตลาดทั่วไป

ไกด์ เตรียมเงินจ๊าดไปให้แลก ในอัตราประมาณ  1,000 บาท  = 28,000  จ๊าต (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)  วิธีการเทียบเงิน

จ๊าต ให้ท่านเอาเงินจำนวนเงินจ๊าตตัดศูนย์ออก 2 ตัว แล้วคูณด้วยสี่ ยกตัวอย่างเช่น สินค้า  ราคา 20,000 จ๊าด ตัดศูนย์

2  ตัวเป็นตัวเลข 200 จ๊าต แล้วคูณด้วย 4.5  สินค้าจะมีราคาเท่ากับ 900 บาท ส่วนใหญ่จะรับเฉพาะเงินจ๊าตและ US

Dollar จึงควรเตรียมแลกไปให้พร้อม  ทางบริษัท ฯ มีบริการแลกให้ เงินร้านค้าใหญ่ๆ ในชาวบ้านที่ยืนรับแลกเงินตาม

ตลาด ควรระมัดระวัง เนื่องจากเคยมีตัวอย่างถูกตำรวจพม่าสุ่มจับมาแล้ว  การใช้จ่ายเงินในย่างกุ้ง ส่วนใหญ่ก็รับเงินไทย

บัตรเครดิต

ใช้ได้โดยทั่วไป โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า, ร้านค้า และร้านอาหารใหญ่ ๆ

ภาษา

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ เจ้าหน้าที่โรงแรม, สนามบิน สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ิแต่คนท้องถิ่นใช้ภาษาพม่าในการพูด

กระแสไฟฟ้า

220 โวลท์ เหมือนกับเมืองไทย ปลั๊กเป็นแบบแบน 2 ขา, เพื่อความมั่นใจควรเตรียม Adapter ไปด้วย

อาหาร

อาหารทุกมื้อ ทางบริษัท ฯ จัดให้ท่านด้วยเมนูสำหรับกรุ๊ปทัวร์ มีอาหารพื้นเมืองพม่าบ้างบางมื้อ

น้ำดื่ม

ไม่ควรดื่มน้ำประปา ควรดื่มจากขวดใหม่ๆ ที่มีขายอยู่ตามร้านค้าและภัตตาคารโดยทั่วไป ทั้งนี้ทัวร์มีน้ำแจกบนรถ

ข้อแนะนำ

พม่าไม่อนุญาตให้สวมกางเกงขาสั้นเลยเข่าหรือกระโปรงสั้นเข้าศาสนสถาน เช่น ที่เจดีย์ชเวดากอง มีบริการผ้าถุงหรือโสร่งเตรียมไว้ให้ เพื่อความ

สบายใจจึงควรใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม เพื่อเป็นการเคารพสถานที่ วัฒนธรรมและประเพณี (สุภาพสตรีสามารถนุ่งกางเกงขายาวได้) ทั้งนี้ ศาสนสถานบาง

แห่งอนุญาตให้ขึ้นไปปิดทองได้เฉพาะผู้ชาย ส่วนผู้หญิงจะเข้าใกล้ได้ในเขตที่กำหนด

ยารักษาโรค

ท่านที่มีโรคประจำตัว กรุณานำยาติดตัวไปด้วย และกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ทราบด้วย

ตม.

นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่ต้องใช้วีซ่า สามารถพักอยู่ในประเทศพม่าได้ไม่เกิน 14 วัน

ศุลกากร

สิ่งที่ต้องแจ้งต่อศุลกากรเวลาเข้าประเทศคือ จำนวนเงินตราต่างประเทศที่มีมากกว่า 7,000 เหรียญสหรัฐฯ ทองคำ เครื่องประดับที่มิได้มีไว้ใช้

ส่วนตัว เทป วิดีโอ บุหรี่ไม่เกิน 200 มวน สุรา 2 ลิตรน้ำหอมและเครื่องประดับส่วนตัว จำนวนเหมาะสมพอเพียง

โทรศัพท์ โทรจากประเทศไทยไปพม่า

กด 001-95-รหัสเมือง -เบอร์โทรศัพท์

โทรจากพม่ากลับประเทศไทย

โทรเข้าโทรศัพท์บ้าน กด +66-รหัสจังหวัดตัด 0 ออก-เบอร์โทรศัพท์

โทรเข้าโทรศัพท์มือถือ กด +66-รหัสมือถือ ตัด 0 ออก-เบอร์โทรศัพท์

 ข้อแนะนำอื่น ๆ

 • โปรดเก็บรักษาหนังสือเดินทาง (Passport) ให้ดี หากเกิดการสูญหายบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรอเรื่องจัดทำเอกสารได้บางแห่งต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์
 • ขณะที่อยู่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง-ด่านศุลกากร และ/หรือ ด่านพรมแดนกรุณางดถ่ายภาพเพราะเป็นข้อห้ามของทุกประเทศ
 • กรุณาอย่านำมีดปอกผลไม้, กรรไกรตัดเล็บ หรือสิ่งของที่เป็นโลหะใส่กระเป๋าเล็กที่ถือขึ้นเครื่อง
 • มีมิจฉาชีพอยู่ทั่วไปในย่านชุมชนที่มีผู้คนมากมาย ตามแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งในโรงแรม ดังนั้นไม่ควรนำของมีค่าติดตัวไปด้วยเกินความจำเป็น
 
Bookmark the permalink.