รายละเอียดการเตรียมตัวเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

หมายเหตุjal_news_7248_1

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ได้มีการประกาศ ห้ามนำ ของเหลวและเจลทุกชนิดขึ้นเครื่อง ไม่ว่าจะเป็น น้ำ , ยาสระผม , น้ำหอม เป็นต้น ดังนั้นถ้ามีของเหลวและเจลอยู่ในกระเป๋าของท่าน กรุณานำโหลดลงใต้ท้องเครื่องด้วย

ก่อนวันเดินทาง

แลกเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ควรให้เบอร์ที่สามารถติดต่อท่านระหว่างทัวร์ได้กรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ หากท่านมีโรคประจำตัว หรือทานอาหารบางประเภทไม่ได้หรือมีข้อจำกัดทางสรีระร่างกาย หรือจะมีการแยกตัวหรือญาติมาพบ ควรแจ้งให้ผู้จัดทราบล่วงหน้า

วันเดินทาง

ก่อนออกจากบ้าน กระเป๋าทุกใบควรผูกป้ายชื่อกระเป๋า (ทางผู้จัดจะจัดทำสำรองไว้ให้) และใส่กุญแจให้เรียบร้อย ส่วนกระเป๋าสตางค์ / เครื่องคอมพิวเตอร์ / เครื่องประดับ / หนังสือเดินทาง / บัตรเครดิต / เอกสารสำคัญ / กล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอ / ยาประจำตัว ติดตัวเสมอ

ของเหลวนำขึ้นเครื่องทุกประเทศ

ด้านคณะกรรมการการบินพลเรือน (ซีเอเอซี) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยสากล ได้ออกกฎใหม่สำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ ระบุของเหลวทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย สามารถบรรจุได้มากสุด 1 ลิตร โดยผู้โดยสารแต่ละคนจะได้รับอนุญาตให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น  สำหรับผู้โดยสารผู้หญิง ครีมล้างหน้า ลิปกลอสอย่างเหลว น้ำหอม และมาสคาร่า ล้วนจัดเป็นของเหลวด้วย อย่างไรก็ตาม ของเหลวประเภทนมและอาหารของทารก (ในกรณีที่มีทารกอยู่ด้วย) และยาตามใบสั่งแพทย์ จะได้รับการยกเว้นให้นำขึ้นเครื่องได้ อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบจำกัดของเหลวนำขึ้นเครื่องนี้ จะไม่กระทบต่อการชอปปิ้งซื้อสินค้าปลอดภาษีของลูกค้า แต่ผู้ซื้อจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานและ ไม่ควรเปิดแพคเกจออก

สนามบินดอนเมือง

ลูกค้าทุกท่านจะต้องมารับเอกสารพร้อมฟังคำชี้แจงต่าง ๆ  และฝากกระเป๋าให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วย ตัวลูกค้าเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน  ของมีคมและวัตถุระเบิดทุกชนิด เช่น มีด กรรไกร ถ่าน ไฟเช็ค เจล จะต้องฝากกับกระเป๋าใหญ่ไปกับใต้ท้องเครื่องบิน  เพิ่มเติมโรงแรมทั่วไปของเกาหลีระดับเฟิร์สคลาสถึงเดอร์ลักซ์คลาส จะไม่มีพนักงานกระเป๋าคอยบริการ

สนามบินสุวรรณภูมิ

ลูกค้าทุกท่านจะต้องมารับเอกสารพร้อมฟังคำชี้แจงต่าง ๆ  และฝากกระเป๋าให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวลูกค้าเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน  ของมีคมและวัตถุระเบิดทุกชนิด เช่น มีด กรรไกร ถ่าน ไฟเช็ค เจล จะต้องฝากกับกระเป๋าใหญ่ไปกับใต้ท้องเครื่องบิน  เพิ่มเติมโรงแรมทั่วไปของญี่ปุ่นระดับเฟิสคลาสถึงเดอร์ลักซ์คลาส จะไม่มีพนักงานกระเป๋าคอยบริการ

 ศุลกากร

ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นอนุญาตให้ซื้อเหล้าได้ 1 ลิตร บุหรี่ 1 คอนตัน เข้า-ออกประเทศ

ขั้นตอนเมื่อถึงสนามบินดอนเมือง

• รับซองเอกสารจากเจ้าหน้าที่ กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในช่องที่ไฮไลท์ไว้ให้ พร้อมเซ็นต์ชื่อ ตรงเครื่องหมาย X (ลายเซ็นต์จะต้องเหมือนกับหนังสือเดินทาง) ภายในซองประกอบไปด้วย

• Thai Immigration Bureau เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย บัตรขาเข้า/บัตรขาออก • เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของฮ่องกง บัตรขาเข้า

  • รับตั๋วที่นั่งบนเครื่องบินจากหัวหน้าทัวร์
  • รายละเอียดของตั๋วเครื่องบินจะแสดง ชื่อ, นามสกุล, Flight Details, ประตูขึ้นเครื่อง, เวลาที่ท่านจะต้อง มาที่ประตูขึ้นเครื่อง หมายเหตุ: เพื่อความถูกต้องควรตรวจสอบและเช็ครายละเอียด Flight Details จากจอของสนามบินอีกครั้ง
  • จากนั้นนำกระเป๋าเดินทางของท่าน พร้อมหนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบิน ไปที่เคาเตอร์ของสายการบิน (โดยสารการบินกำหนดให้เจ้าของกระเป๋ายื่น และแสดงความเป็นเจ้าของด้วยตัวเองเท่านั้น) เพื่อทำการ เช็คอิน และโหลดกระเป๋า โดยต้องรอรับตั๋วเครื่องบิน และหนังสือเดินทางจากเจ้าหน้าที่ของสายการบินคืน หมายเหตุ: สายการบินได้กำหนดน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ ห้ามเกิน 20 กิโลกรัม และใบเล็กที่หิ้วขึ้นเครื่อง ห้ามหนักเกิน 7 กิโลกรัม หากน้ำหนักเกินจะต้องชำระเงินส่วนต่าง ตามอัตราของสายการบินนั้นๆ

 ขั้นตอนการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกไปยังต่างประเทศ

  • เข้าแถวช่องหนังสือเดินทางไทย • แสดงหนังสือเดินทาง พร้อม Thai Immigration Bureau (เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย บัตรขาเข้า/บัตรขาออก) ให้เจ้าหน้าที่
  • ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนถึงประตู (Gate)
  • เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกเรียบร้อย ท่านสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีได้ตามอัธยาศัย โดยต้องตรวจสอบเวลาจากตั๋วเครื่องบินหรือจากจอของสนามบินเพื่อให้ทันขึ้นเครื่อง

japan-kantoน้ำประปา

เมืองต่างๆ ในญี่ปุ่นมีบริการน้ำประปาไว้ให้และน้ำประปาทุกแห่งปลอดภัยสามารถดื่มได้

กระแสไฟฟ้า

ญี่ปุ่นใช้กระแสไฟฟ้า 110 โวลท์ อย่างไรก็ตาม ควรเตรียมปลั๊กแปลงไฟไปด้วย และปลั๊กตัวเมียของญี่ปุ่นเป็น 2 รู แบน ควรนำหัวเปลี่ยนไปด้วย ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเป็นปลั๊กตัวผู้หัวกลม

เวลาแตกต่าง

เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

การแต่งกาย

เสื้อผ้าที่เตรียมไว้สำหรับเดินทาง ควรเตรียมเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพอากาศและอุณหภูมิของช่วงที่จะเดินทาง

 ยารักษาโรค

สำหรับท่านที่ต้องใช้ยาประจำตัว ควรนำยาติดตัวไปด้วย และถ้าเป็นไปได้กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบด้วย

 ภาษา

ประชากรของประเทศญี่ปุ่นจะใช้ภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาราชการ และภาษาอังกฤษสามารถใช้ได้ในย่านธุรกิจ

ช้อปปิ้ง

ร้านค้าโดยทั่วไปเปิดบริการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 10:00 – 20:00 นาฬิกาห้างสรรพสินค้าจะปิดทำการในวันธรรมดา 1 วันต่อสัปดาห์  วันหยุดของห้างจะไม่ตรงกัน  ทุกห้าง โปรดสังเกตว่าห้างสรรพสินค้ามักจะปิดเร็วกว่าร้านค้าอื่นๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง  (ราวๆ 19:00 นาฬิกา)

สินค้าที่น่าซื้อ

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์, กล้องถ่ายรูป, แว่นตา, นาฬิกา,  เครื่องสำอาง, ชาเขียว, ชุดยูคาตะ เป็นต้น

เครดิตการ์ด

ใช้ได้ตามโรงแรม ห้องอาหารและห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ โดยมากจะเป็นบัตรวีซ่าและบัตรอเมริกันเอ๊กซ์เพรส

กระเป๋าเดินทาง

น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่ควรหนักเกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน หากน้ำหนักเกิน ทางสายการบินอาจเรียกเก็บค่าน้ำหนักเกินได้

บริการด้านโทรศัพท์g3311

บัตรโทรศัพท์มีขายทั่วไปตามเคาน์เตอร์โรงแรม, ซุปเปอร์มาร์เก็ต และสถานที่ท่องเที่ยว  ราคาเริ่ม 1,000 เยน

โทรกลับประเทศไทย กรุงเทพฯ : 001-010-662-หมายเลขโทรศัพท์เจ็ดหลัก

ต่างจังหวัด  : 001-010-66 ตามด้วยรหัสเมืองโดยตัดศูนย์ออก-หมายเลขโทรศัพท์หกหลัก

โทรภายในญี่ปุ่น : รหัสเมือง / มือถือ – หมายเลขโทรศัพท์

สกุลเงิน

ขนาดของธนบัตรมีใบละ 1,000 / 2,000 / 5,000 / 10,000 เยน และเหรียญ  1, 5, 10, 50, และ 100 เยน

(ณ ปัจจุบัน 100 เยน เท่ากับ ประมาณ 35 บาท)

ภูมิประเทศ

ญี่ปุ่นเป็นประเทศหมู่เกาะ ซึ่งประกอบไปด้วยเกาะต่าง ๆ กว่า 4,000 เกาะ เรียงราย เป็นแนวยาวจากด้านตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก และตั้งอยู่ทาง ตะวันออก สุดของโลก จึงเป็นที่มาของชื่อ " ดินแดนอาทิตย์อุทัย " จุดทางใต้สุดอยู่ที่เส้นรุ้ง ประมาณ 24 องศาเหนือ และเหนือสุดที่ประมาณ 45 องศาเหนือ 001มีพื้นที่ประมาณ 377,800 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากเหนือจรดใต้ ประมาณ 2,800 กิโลเมตร ญี่ปุ่นมีขนาด เล็กกว่าไทยประมาณ 0.7 เท่า แต่มีประชากรมากกว่าประมาณ 2 เท่า 

ญี่ปุ่นประกอบไปด้วยเกาะหลัก 4 เกาะคือ ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุและคิวชิว เกาะฮอนชู เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด ยังแบ่งเป็น 5 ภาค เรียงจากเหนือลงมาคือ โทโฮะกุ คันโต จูบุ คิงคิ และจูโงกุมีจังหวัดต่าง ๆ ทั้งหมด 47 จังหวัด ( Prefecture ) แบ่งเป็นเมืองต่าง ๆ รวมทั้งหมดมากกว่า 650 เมืองโดยมีโตเกียว เป็นเมืองหลวง ของประเทศมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2411 พื้นที่ประมาณ 3 ใน 4 ของญี่ปุ่นจะเป็นภูเขาและเนินเขา ซึ่งอุดมไปด้วยป่าไม้ แม้ว่าความต้องการใช้ไม้จะมีมาก แต่การตัดไม้นั้นมีน้อย เนื่องจากญี่ปุ่น หันไปนำเข้าไม้ราคาถูกจากต่างประเทศ แทนการทำลายป่า 

พื้นที่ราบจะเป็นพื้นที่สำหรับการกสิกรรม และที่ตั้งของเมืองต่าง ๆ พื้นที่ราบที่ใหญ่ ที่สุดอยู่บริเวณ ใจกลางอ่าวโตเกียว คือที่ราบคันโต ( Kanto ) นอกจากนั้นก็ยังมีที่ราบโทโฮะกุ ( Tohoku ) ทางตอนเหนือของเกาะฮอนชูที่ราบในฮอกไกโด และที่ราบเขตอุตสาหกรรม นาโงย่า-โอซาก้า ( Nagoya - Osaka ) ที่ราบเหล่านี้จะแน่นขนัดไปด้วยบ้านเรือน โรงงาน ที่ดินเกษตร และสาธารณูปโภค คิดเป็น 20% ของที่ดินโดยรวมทั้งประเทศ

ภูมิอากาศ - ฤดูกาล

ฤดูกาลในญี่ปุ่นมี 4 ฤดู คือเริ่มจาก ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ซึ่งแต่ ละฤดูก็มีความสวยงาม ความน่ารักอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละฤดู ไม่ว่าท่าน จะได้ ไปเยือนญี่ปุ่นในช่วงใดก็ตาม ญี่ปุ่นจะสร้างความประทับใจให้ท่านเสมอ

ฤดูใบไม้ผลิ

เริ่มต้นในเดือนมีนาคมเรื่อยไปจนถึงเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเวลาแห่ง002

ความสดชื่นเนื่องมาจากการเบิกบานของดอกไม้เริ่มผลิแย้ม ใบไม้สีเขียวขจี

แตกยอดชูไสว ลมเอื่อยๆ เริ่มพัดพาเอากลิ่นไอแห่งธรรมชาติสีสรรแห่งชีวิต

เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่ง เป็นฤดูที่น่าเที่ยวมากที่สุด โดยเฉพาะช่วง เดือนเมษายน

อันเป็นเดือนที่ดอกซากุระบานสะพรั่งทุกแห่งหนจะถูกปกคลุมไปด้วย สีชมพู

และขาว ชาวญี่ปุ่นจะพากันเอาเสื่อมาปูใต้ต้นซากุระและจิบสาเก พลางชื่นชม

ความงามของซากุระเป็นภาพที่ติดตรึงอยู่ในความทรงจำและประทับใจตลอด

ไป แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าซากุระนี้จะบานอยู่เพียง 1-2 อุณหภูมิ 12-16 ซ.

003ฤดูร้อน

เริ่มตั้งแต่มิ.ย.-ส.ค. ฤดูร้อนในญี่ปุ่นเริ่มในเดือนมิถุนายน ซึ่งก่อนหน้านี้จะฝน

ตกอยู่ประมาณ 5 อาทิตย์ทำให้ ซากุระร่วงหมด แต่จะกลายเป็นการเริ่มต้นแห่งฤดู

ปลูกข้าวของชาวนา อากาศจะเริ่มอบอุ่นขึ้นเรื่อยๆฤดูนี้จะเป็นฤดูแห่งความสนุก

สนาน เพราะเป็นช่วง ที่มีเทศกาลประจำปี ต่างๆ มากมายรวมทั้งการเฉลิมฉลอง

ต่างๆ เป็นช่วงแห่งการท่องเที่ยว และตากอากาศตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

จนเต็มไปด้วยผู้คนทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติโดยเฉพาะตามสถานที่ตากอากาศแถบชายทะเล ซึ่งคนนิยมไปทะเลในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม จึงเป็นฤดูที่มีอากาศดี ท้องฟ้าสีคราม สดใส จึงทำให้มีคนนิยมไป เที่ยว ทะเล กันจำนวนมาก ผลไม้ ในฤดูนี้จะมีผลไม้ มากมายให้ ลองลิ้ม ชิมรส นับเป็นฤดูที่ น่าท่องเที่ยว มากไม่แพ้ฤดูใบไม้ผลิต

ฤดูใบไม้ร่วง

เริ่มตั้งแต่ เดือนก.ย.-พ.ย. ดูใบไม้ร่วงในญี่ปุ่นจะเริ่มในราวเดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน004

เป็นช่วงที่มีอากาศดี เพราะหลังจากฤดูร้อนผ่านพ้นไป ลมเย็น ๆ ก็พัดมาแทนที่ พฤกษา นานาพันธุ์

เริ่มผลัดสีจากเขียวเป็นแดง ส้ม เหลือง แล้วก็พากันร่วงหล่นลงดิน เหลือแต่กิ่งก้านโบกไหวไปตาม

ลมรอวันที่ลมหนาวพัดมาเยือนอย่างท้าทายในฤดูนี้นับว่าเป็นฤดูที่มีสีสันมากที่สุด คนจึงนิยมไปตาม

ภูเขาในป่า สวนสาธารณะจะเต็มไปด้วยสีแดง ส้ม เหลือง และบรรดา พฤกษาผลัดสีมีมากมายหลาย

พันธุ์ที่พอสลัด ใบร่วงหล่นหมดก็จะแตกช่อออกดอก นับเป็นช่วงฤดูกาลที่สวยสดงดงามชวนอภิรมย์

ยิ่งนัก และโดยเฉพาะสำหรับชาวญี่ปุ่นมันเป็นช่วงเวลาของการเล่นกีฬา ดนตรี และพักผ่อน

อุณหภูมิ ประมาณ 14-18 ซ.

ฤดูหนาว

เริ่มตั้งแต่ ธ.ค.-ก.พ. ฤดูหนาวของญี่ปุ่นเริ่มต้นในราวเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงฤดูกาลที่หนาวเย็น ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะในทางภาคเหนือ

น้ำในแม่น้ำลำคลองและทะเลสาปบางแห่งจะกลายเป็นน้ำแข็ง บรรดาเด็กและผู้ใหญ่ 005ต่างพากันออกมาเล่นสเก็ตน้ำแข็งกันเป็นที่สนุกสนาน ส่วนบนภูเขาก็จะมีการเล่นสกีกันในเมืองซัปโปโร

ที่เกาะฮอกไกโด จะมีงาน "เทศกาลหิมะ" เฉลิมฉลองกันอย่างเต็มที่ เป็นงาน

เทศกาลใหญ่ระดับโลกก็ว่าได้ มีการประกวดการปั้นหิมะเป็นรูปสถาปัตยกรรม

สิ่งก่อสร้างในประเทศต่างๆ นอกจากนี้เป็นช่วงฤดูหนาวแห่งความสุขของ

ครอบครัวอย่างแท้จริง ชาวญี่ปุ่นทุกคนในครอบครัว มักจะมานั่งผิงไฟ

รวมกันพูดคุย หยอกล้อเป็นความสุขเล็กๆ น้อยๆ แต่มีค่ามาก เด็กๆ ทุกคน

ต่างพากันรอนับวันสำคัญ ที่พวกเขาถือว่าเป็นวันที่ดีที่สุดในรอบปีนั่นคือ วันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ทุกแห่งหนจะมีการประดับประดาด้วยไฟหลากสีสวยงาม น่าประทับใจยิ่งนัก นอกจากนี้ในช่วงฤดูหนาวคนญี่ปุ่นนิยมไปเที่ยวแช่น้ำร้อนที่เรียกว่า Onsen กันมากในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 1-8 องศา

**สำคัญมากโปรดอ่านสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ**

ขั้นตอนการเข้าประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดินทางถึงสนามบินนานาชาตินาริตะ เตรียมหนังสือเดินทาง และเอกสารที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ โดยผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • ด่านตรวจคนเข้าเมือง เข้าแถวช่อง Foreigner (สำหรับชาวต่างประเทศ) พร้อมยื่นหนังสือเดินทาง และเอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่น, สแกนนิ้วชี้ทั้งสองข้างลงบนคอมพิวเตอร์ จากนั้นถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าประเทศ (Japan Immigration Service) รับหนังสือเดินทางจากเจ้าหน้าที่กลับมา006
  • ด่านศุลกากร ก่อนที่จะนำกระเป๋าออกจากสนามบินเพื่อเข้าประเทศญี่ปุ่นนั้น จะต้องผ่านด่านศุลกากร ซึ่งจะแบ่งเป็นสองส่วน คือส่วนสีแดงสำหรับผู้ที่มีสิ่งของต้องสำแดง กับส่วนสีเขียวสำหรับผู้ที่ไม่มีสิ่งของต้องสำแดง เจ้าหน้าที่จะตรวจเช็คสิ่งของที่นำเข้าประเทศว่าเป็นสิ่งของต้องห้ามหรือไม่ รวมถึงจำนวนสิ่งของที่นำเข้าบางอย่างที่มีการจำกัดปริมาณการนำเข้า เช่น เหล้า บุหรี่ น้ำหอม ของที่ระลึก หากตีราคารวมกันแล้วเกินกำหนดก็จะต้องเสียภาษี เมื่อออกจากด่านศุลกากรแล้ว ก็เป็นอันเสร็จพิธีการเข้าเมือง
Bookmark the permalink.