รายละเอียดการเตรียมตัวเดินทางไปประเทศสิงคโปร์

หมายเหตุ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ได้มีการประกาศ ห้ามนำ ของเหลวและเจลทุกชนิดขึ้นเครื่อง ไม่ว่าจะเป็น น้ำ , ยาสระผม , น้ำหอม เป็นต้น

ดังนั้นถ้ามีของเหลวและเจลอยู่ในกระเป๋าของท่าน กรุณานำโหลดลงใต้ท้องเครื่องด้วย

ก่อนวันเดินทาง

แลกเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ควรให้เบอร์ที่สามารถติดต่อท่านระหว่างทัวร์ได้กรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ หากท่านมีโรคประจำตัว

หรือทานอาหารบางประเภทไม่ได้หรือมีข้อจำกัดทางสรีระร่างกายหรือจะมีการแยกตัวหรือญาติมาพบ ควรแจ้งให้ผู้จัดทราบล่วงหน้า

วันเดินทางNjpUs24nCQKx5e1D7R3c5TLkXTQtyx4SC0mF9oJ3wyM

ก่อนออกจากบ้าน กระเป๋าทุกใบควรผูกป้ายชื่อกระเป๋า (ทางผู้จัดจะจัดทำ

สำรองไว้ให้) และใส่กุญแจให้เรียบร้อย ส่วนกระเป๋าสตางค์/เครื่องคอมพิวเตอร์/

เครื่องประดับ/พาสปอร์ต/บัตรเครดิต/เอกสารสำคัญ/กล้องถ่ายรูป และกล้อง

วีดีโอ/ยาประจำตัว ติดตัวเสมอ ของเหลวนำขึ้นเครื่องทุกประเทศ ด้านคณะกรรม

การการบินพลเรือน (ซีเอเอซี) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการรักษาความปลอด

ภัยสากลได้ออกกฎใหม่สำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ ระบุของเหลว

ทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณ

ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-

ปิดได้ด้วยความสามารถบรรจุมากสุด 1 ลิตร

โดยผู้โดยสารแต่ละคนจะได้รับอนุญาต ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น

สำหรับผู้โดยสารผู้หญิง ครีมล้างหน้า ลิปกลอสอย่างเหลว น้ำหอม และมาสคาร่า ล้วนจัดเป็นของเหลวด้วย อย่างไรก็ตาม ของเหลวประเภทนมและอาหารของทารก (ในกรณีที่มีทารกอยู่ด้วย)

และยาตามใบสั่งแพทย์ จะได้รับการยกเว้นให้นำขึ้นเครื่องได้ อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบจำกัดของเหลวนำขึ้นเครื่องนี้ จะไม่กระทบต่อการชอปปิ้งซื้อสินค้าปลอดภาษีของลูกค้า แต่ผู้ซื้อจะต้อง

เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานและ ไม่ควรเปิดแพคเกจออก

สนามบิน

ลูกค้าทุกท่านจะต้องมารับเอกสารพร้อมฟังคำชี้แจงต่าง ๆ  และฝากกระเป๋าให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวลูกค้าเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน  ของมีคมและวัตถุ

ระเบิดทุกชนิด เช่น มีด กรรไกร ถ่าน ไฟเช็ค เจล จะต้องฝากกับกระเป๋าใหญ่ไปกับใต้ท้องเครื่องบิน  

ศุลกากร

ประเทศสิงคโปร์อนุญาตให้นำเหล้าเข้าได้ 1 ลิตร และแต่ไม่อนุญาติให้นำบุหรี่ เข้าประเทศ

ขั้นตอนเมื่อถึงสนามบิน

• รับซองเอกสารจากเจ้าหน้าที่ กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในช่องที่ไฮไลท์ไว้ให้ พร้อมเซ็นต์ชื่อ ตรงเครื่องหมาย X (ลายเซ็นต์จะต้องเหมือนกับหนังสือเดินทาง) ภายในซองประกอบไปด้วย

1.Thai Immigration Bureau เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย บัตรขาเข้า/บัตรขาออก

2.เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของสิงคโปร์ บัตรขาเข้า

• รับตั๋วที่นั่งบนเครื่องบินจากหัวหน้าทัวร์

รายละเอียดของตั๋วเครื่องบินจะแสดง ชื่อ, นามสกุล, Flight Details, ประตูขึ้นเครื่อง, เวลาที่ท่านจะต้อง มาที่ประตูขึ้นเครื่อง

หมายเหตุ: เพื่อความถูกต้องควรตรวจสอบและเช็ครายละเอียด Flight Details จากจอของ สนามบินอีกครั้ง

• จากนั้นนำกระเป๋าเดินทางของท่าน พร้อมหนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบิน ไปที่เคาเตอร์ของสายการบิน (โดยสารการบินกำหนดให้เจ้าของกระเป๋ายื่น และแสดงความเป็นเจ้าของด้วยตัวเองเท่านั้น) เพื่อทำการ เช็คอิน และโหลดกระเป๋า โดยต้องรอรับตั๋วเครื่องบิน และหนังสือเดินทางจากเจ้าหน้าที่ของสายการบินคืน

หมายเหตุ: สายการบินได้กำหนดน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ ห้ามเกิน 20 กิโลกรัม และใบเล็กที่หิ้วขึ้นเครื่อง ห้ามหนักเกิน 7 กิโลกรัม หากน้ำหนักเกินจะต้องชำระเงินส่วนต่าง ตามอัตราของสายการบินนั้นๆ

ขั้นตอนการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกไปยังต่างประเทศ

 • เข้าแถวช่องหนังสือเดินทางไทย
 • แสดงหนังสือเดินทาง พร้อม Thai Immigration Bureau (เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย บัตรขาเข้า/บัตรขาออก) ให้เจ้าหน้าที่
 • ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนถึงประตู (Gate)
 • เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกเรียบร้อย ท่านสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีได้ตามอัธยาศัย โดยต้องตรวจสอบเวลาจากตั๋วเครื่องบินหรือจากจอของสนามบินเพื่อให้ทันขึ้นเครื่อง

เวลาที่แตกต่าง   สิงคโปร์เร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง

g3447

เงินดอลล่าร์สิงคโปร์

 • ประเทศสิงคโปร์ใช้สกุลเงินดอลล่าร์สิงคโปร์ (SGD) ตัวย่อ : $ อัตราแลกเปลี่ยน 1 SGD เท่ากับ 25-26 บาท หน่วยย่อยของดอลล่าร์สิงคโปร์คือหน่วยเซนต์ (Cent) 100 Cent = 1 SGD
 • เงิน (เหรียญ) ที่ใช้กันบ่อย 5, 10, 20, 50 cents, $1
 • ธนบัตร ที่ใช้กันบ่อย $2, $5, $10, $50, $100 & $1000
 

image3438

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

สิงคโปร์เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณละติจูด 1 ํ 17' 35'' เหนือ และลองติจูด 103 ํ 51' 20'' ตะวันออก ทิศเหนือจรดช่องแคบยะโฮร์ เหนือขึ้นไปคือมาเลเซีย

ทิศตะวันออกจรดทะเลจีนใต้ ทิศตะวันตกและทิศใต้จรดช่องแคบมะละกา ไกลออกไปคืออินโดนีเซีย  สิงคโปร์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ

1,380 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินราว 2 ชั่วโมง

สิงคโปร์ มีพื้นที่รวม 699.4 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเทียบเท่ากับภูเก็ตของไทย ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์ และเกาะใหญ่น้อยบริเวณรายรอบ รวม 63 เกาะ  เกาะใหญ่

ที่สุดคือ เกาะ Singapore มีระยะทางจากทิศตะวันตกถึงตะวันออกประมาณ 42 กิโลเมตร และทิศเหนือถึงทิศใต้ประมาณ 23 กิโลเมตร รองลงมา ได้แก่  เกาะ Jurong  

เกาะ Pulau-tekong  เกาะ Pulau-ubin และ เกาะ Sentosa 

ด้านสภาพภูมิอากาศ สิงคโปร์อยู่ในเขตมรสุมทำให้มีอากาศอบอุ่นเกือบตลอดปี  มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 25 ํ- 32 ํ เซลเซียส  แบ่งเป็น 4 ฤดู คือ

 • ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (North-east Monsoon Season)

ระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงอากาศหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23 ํ- 26 ํ เซลเซียส  โดยอากาศจะเย็นที่สุดในเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ

20 ํ เซลเซียส  ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์จะมีฝนหนักและลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ฤดูก่อนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (Pre South-west Monsoon) 

ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นช่วงอากาศร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 31 ํ - 34 ํ  เซลเซียส อากาศจะร้อนที่สุดในเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงสุดราว 36 ํเซลเซียส

 • ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (South-west Monsoon Season)

ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน มีฝนตกหนักและลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

 • ฤดูก่อนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (Pre North-east Monsoon)

ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม เป็นช่วงที่มีอากาศอบอุ่น  และไม่มีฝนมากนัก

 ภาษาที่ใช้ทั่วไปคือภาษา 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ แต่คนสิงคโปร์เชื้อสายจีนมีความสามารถในการพูด

ภาษาจีนแมนดารินSANYO DIGITAL CAMERA

ธรรมเนียมการทิป

เพื่อการขอบคุณในการให้บริการที่ดีแก่เด็กยกกระเป๋า คนขับรถ ไกด์ หรือ หัวหน้าทัวร์

ควรเตรียมเป็นธนบัตร (ท่านสามารถให้มากได้เท่าที่ท่านประทับใจ) คำแนะนำบริกรยกกระ

เป๋าควรให้ทิป 2 เหรียญสิงคโปร์/ใบ  คนขับรถ ไกด์ และหัวหน้าทัวร์  ตลอดทริป 20 เหรียญ / ท่าน

ในวันกลับ

กรุณาเตรียมพาสปอร์ต ให้กับไกด์ท้องถิ่น เพื่อทำการเช็คอินให้กับท่าน ลูกค้าทุกท่าน

จะต้องนำพาสปอร์ตและบัตรที่นั่งมาชี้กระเป๋าของลูกค้าเองหรือครอบครัวเพื่อทำการส่งเข้า

กระเป๋าเข้าใต้ท้องเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่สายการบินโดยตรง

Bookmark the permalink.